Ändring av detaljplan i Duvehed

Nu kan du tycka till!

Granskning pågår mellan 9 november och 1 december 2023

Genom att göra en ändring av detaljplan för verksamheter i Duvehed 2:14 kan vi öka tillåten byggnadsarea inom en del av området och digitalisera den gällande detaljplanen.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Duvehed 2:14
Användning: verksamhetsområde
Typ av projekt: ändring av detaljplan

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag till ändring av detaljplan för Duvehed 2:14 i Fjärås. Granskningen pågår mellan 9 november och 1 december 2023. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 1 december 2023. Vi ser gärna att du i första hand använder vår e-tjänst för att skicka in dina synpunkter.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

När du lämnar synpunkt

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Beskrivning

Byggnadsnämnden gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan 17 maj 2023.

Planområdet utgöras av fastigheten Duvehed 2:14 med flera och omfattar cirka 24 hektar. Platsen består i dagsläget av ett fåtal verksamhetsbyggnader. Övrig yta inom området utgörs av outnyttjad industrimark, infrastruktur likt vägar och dagvattenhantering i form av en dagvattendamm med tillhörande dike.

Det här ska planläggas

Syftet med detaljplaneändringen är att öka tillåten byggnadsarea inom del av detaljplaneområdet samt att digitalisera gällande detaljplan.

Dokument

Granskningshandlingar:

Tidplan

  • Samråd, andra kvartalet 2023
  • Granskning, fjärde kvartalet 2023
  • Antagande, första kvartalet 2024

Adress

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka