Anneberg centrum

Här planerar vi för ett centrum i Anneberg med bland annat bostäder, service, vård- och omsorgsboende, förskola, bostäder med särskild service och park.

Illustration av hur Annebergs centrum skulle kunna se ut i framtiden

Kort fakta

Fastighet: Alafors 2:16, 3:13, 3:3, 2:49 och Skårby 22:5
Användning: bostäder, mötesplatser, vård- och omsorgsboende och förskola
Exploatör: Serneke och Stejla fastigheter

Aktuellt

Samrådet för förslag till ny detaljplan för nytt centrum i Anneberg har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

I Anneberg planeras ett kommundelscentrum med bostäder, mötesplatser, centrumlokaler, vård- och omsorgsboende, förskola och bostäder med särskild service. Byggnationen kräver nya gator och infartsvägar från Älvsåkersvägen och Norra Annebergsvägen. Längs Kungsbackaån planeras ett rekreationsområde med gång- och cykelväg. Förslaget på detaljplan medger byggnation av 400 bostäder, 2 600 kvadratmeter verksamheter, mötesplatser, vård- och omsorgsboende med 80 platser som byggs samman med en förskola med 120 barn samt bostäder med särskild service med 12 platser.

Detaljplanen har föregåtts av ett övergripande programarbete.

Det här ska planläggas

  • Cirka 400 bostäder
  • Vård- och omsorgsboende
  • Förskola
  • Bostad med särskild service
  • Centrumlokaler
  • Parkområde

Dokument

Tidplan

  • Granskning, kvartal ett 2024
  • Antagande, kvartal tre 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.