Åsa centrum etapp 2

Detaljplanen är den andra etappen i utvecklingen av Åsa centrum. Genom detaljplanearbetet ska vi utreda möjlighet för utveckling av Åsa centrum genom komplettering av bostäder och verksamheter.

Planområde för Åsa centrum etapp 2

Kort fakta

Fastighet: Åsa 5:155 med flera
Användning: komplettering av bostäder och verksamheter
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 11 februari 2021 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för området.

Kommunen kommer nu sammanställa information som kommer ligga till grund för samrådsförslaget. En del av informationsinsamlingen är att utföra olika utredningar och undersökningar i området. Bland annat har en geoteknisk utredning, en dagvattenutredning och en trafikutredning tagits fram.

Nästa steg

Under samrådet har myndigheter, privatpersoner, organisationer och föreningar möjlighet att tycka till om förslaget.

Beskrivning

Detaljplanen är den andra etappen i utvecklingen av Åsa centrum. Detaljplanearbetet ska utreda möjlighet för utveckling av Åsa centrum genom komplettering av bostäder och verksamheter.

Planprogram och fördjupad översiktsplan

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Åsa och planprogram för Åsa centrum ligger till grund för planförslaget. Planprogrammet föreslår att Åsa centrum ska kompletteras med bostäder, verksamheter, mötesplatser och ett genare, tydligare och tryggare gång- och cykelvägnät.

Dokument

Handlingar och utredningar

Tidplan

  • Samråd, kvartal tre 2023
  • Granskning, kvartal ett 2024
  • Antagande, kvartal två 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.