Åsa restaurangstråk

Detaljplanen är den andra etappen i utvecklingen av Åsa centrum. Genom detaljplanearbetet ska vi utreda möjlighet för utveckling av Åsa centrum genom komplettering av bostäder och verksamheter.

Illustrationsplan över Åsa centrum

Kort fakta

Fastighet: Åsa 5:155 med flera
Användning: komplettering av bostäder och verksamheter
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Samråd av förslag till detaljplan har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Detaljplanen är den andra etappen i utvecklingen av Åsa centrum. Detaljplanearbetet ska utreda möjlighet för utveckling av Åsa centrum genom komplettering av bostäder och verksamheter.

Planprogram och fördjupad översiktsplan

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Åsa och planprogram för Åsa centrum ligger till grund för planförslaget. Planprogrammet föreslår att Åsa centrum ska kompletteras med bostäder, verksamheter, mötesplatser och ett genare, tydligare och tryggare gång- och cykelvägnät.

Dokument

Samrådshandlingar:

Utredningar:

Planprogram:

Tidplan

  • Samråd, kvartal fyra 2023
  • Granskning, kvartal två 2024
  • Antagande, kvartal fyra 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.