Åsa restaurangstråk

Nu kan du tycka till!

Samråd mellan 28 november 2023 och 8 januari 2024

Detaljplanen är den andra etappen i utvecklingen av Åsa centrum. Genom detaljplanearbetet ska vi utreda möjlighet för utveckling av Åsa centrum genom komplettering av bostäder och verksamheter.

Illustrationsplan över Åsa centrum

Kort fakta

Fastighet: Åsa 5:155 med flera
Användning: komplettering av bostäder och verksamheter
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag till detaljplan för bostäder och verksamheter inom Åsa 5:155 m.fl. i Åsa. Samrådet pågår mellan 28 november 2023 och 8 januari 2024. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 8 januari 2024. Vi ser gärna att du i första hand använder vår e-tjänst för att skicka in dina synpunkter.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

När du lämnar synpunkt

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Samrådsmöte

Vi håller informationsmöte om planerna för bostäder och verksamheter inom Åsa centrum med tid för frågor. Representanter från samhällsbyggnadskontoret är på plats och berättar om projektet och svarar på frågor.

Tid och plats: måndag 11 december i Åsa gårdsskola mellan klockan 16 och 19
Anmälan: du anmäler dig via e-tjänsten här på sidan

Beskrivning

Detaljplanen är den andra etappen i utvecklingen av Åsa centrum. Detaljplanearbetet ska utreda möjlighet för utveckling av Åsa centrum genom komplettering av bostäder och verksamheter.

Planprogram och fördjupad översiktsplan

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Åsa och planprogram för Åsa centrum ligger till grund för planförslaget. Planprogrammet föreslår att Åsa centrum ska kompletteras med bostäder, verksamheter, mötesplatser och ett genare, tydligare och tryggare gång- och cykelvägnät.

Dokument

Samrådshandlingar:

Utredningar:

Planprogram:

Tidplan

  • Samråd, kvartal fyra 2023
  • Granskning, kvartal två 2024
  • Antagande, kvartal fyra 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Adress

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka