Borgmästarebron

Bild på Borgmästarebron under ombyggnad

Nu är snart Borgmästarebron klar. Vi bygger en ny bro över Kungsbackaån på Borgmästaregatan. Visste du att den nya bron kommer att bära människor över ån i 120 år framöver?

Kort fakta

Adress: Borgmästaregatan
Detta bygger vi: ny bro
Byggnation klar: våren 2022

Invigning 21 maj 2022

Lördag 21 maj inviger vi nya Borgmästarebron. Klockan 12-14 är alla välkomna att vara med när vi äntligen kan återknyta förbindelsen mellan östra och västra sidan av Kungsbackaån. På programmet står bland annat:

  • levande musik på scenen
  • poängpromenad med fina priser
  • förevisning av fiskar
  • kolla in våra bikupor
  • kommunen informerar
  • vi bjuder på fika
  • kommunalråd Monica Neptun (L) inviger bron klockan 13.30

Aktuellt

Under våren 2022 fortsätter arbetet med att bygga den nya Borgmästarebron.

Trafik under byggtiden

Under byggnationen av en ny bro är området runt Borgmästarebron helt avstängt. Gång- och cykeltrafik hänvisas under byggtiden till närliggande broar i norr (vid Bergsgatan/Kungsmässan) respektive i söder (vid kulturhuset Fyren).

Biltrafik hänvisas till överfarterna på Vallgatan i söder och Tölö tvärled i norr.

Bakgrund

Befintlig bro är byggd 1955 och breddades 2002. Vid en renovering under våren 2019 upptäcktes att ett stort antal armeringsjärn inne i betongen hade gått av. Bron har därför varit avstängd för fordonstrafik sedan maj 2019. Under sommaren konstaterades sedan att bron var i så pass dåligt skick att den måste rivas för att ge plats åt en helt ny bro.

Samråd

För anläggning av en bro med grundläggning i vatten krävs tillstånd enligt Miljöbalken. Tillståndsprocess Miljöbalken (Riksdagen) Länk till annan webbplats..

Som en del i tillståndsprocessen utfördes ett undersökningssamråd enligt Miljöbalken 6 kapitlet §§ 23-25 för att informera om projektet, redovisa dess omfattning och utformning samt att kortfattat beskriva den förutsedda miljöpåverkan. I undersökningssamrådet deltog Länsstyrelsen i Hallands län, förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd samt de enskilda som blir särskilt berörda (till exempel fastighetsägare och ledningsägare).

Samrådsunderlag Pdf, 2.1 MB.

Tidplan

Den nya Borgmästarebron beräknas vara klar senast hösten 2022.

Detaljerad tidplan

Illustration som visar detaljerad tidslinje från beslut till byggnation

Syntolkning: Tidplanen illustrerar att beslut om ny bro fattades under 2019. Samråd och förberedelse för tillståndsansökan och projektering genomfördes 2020, då även Mark- och miljödomstolen kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Ledningsflytt av el, fjärrvärme, tele, bredband och vattenledningar flyttas under 2021, samtidigt som upphandling genomförs. 2022 rivs bron och byggnation av ny bro pågår. Livslängden på bron beräknas sedan till 120 år.

Frågor och svar om Borgmästarebron

Hur märkte man att bron var skadad?

Vi har i Kungsbacka kommun ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med besiktning och underhåll av våra broar. Det var under en av de inplanerade rutinkontrollerna som tecken på skador hittades och man beslöt att undersöka skadorna och reparera dessa. När underhållsarbetet påbörjats kunde man konstatera att armeringsjärnen i bron var så pass skadade att brons lastkapacitet och återstående livslängd var mycket begränsad. Skadorna gjorde att bron omedelbart stängdes av för fordonstrafik.

Varför tar processen med att bygga en ny bro så lång tid?

Att utföra markarbeten av detta slag inom en yta som påverkas av högsta förutsägbara vattenstånd innebär enligt miljöbalken vattenverksamhet. Byggandet av en bro är tillståndspliktigt. Ansökan om tillstånd hanteras av Mark- och miljödomstolen som har en ungefärlig handläggningstid på 1 år.

Innan ansökan kan lämnas in behöver en beskrivning av de planerade arbetena tas fram tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning. För att beskriva hur arbetet ska utföras behövs provtagning av marken för att kunna projektera ny grundläggning, utreda förekomst av markföroreningar, med mera. Länsstyrelsen behöver också bedöma om anläggningen är att klassa som betydande miljöpåverkan eller ej. Detta beslut kan tas efter att sökanden har tagit fram ett samrådsunderlag, hållit ett samråd med myndigheter och berörda parter (såsom fastighetsägare och ledningsägare) samt redovisat detta i en samrådsredogörelse.

Varför bygger ni inte en tillfällig bro?

Utrymmet att anlägga en provisorisk bro intill den befintliga saknas. Det är både anläggningar ovan och under mark (ledningar) som begränsar. En provisorisk bro kräver även omfattande grundläggningsåtgärder då vi inom området har mycket besvärliga geotekniska förhållanden med både stabilitets- och sättningsproblematik att ta hänsyn till. En temporär bro för fordonstrafik kan alltså inte anläggas på befintliga brostöd utan åtgärder, vilket medför en tillståndsprövning som kan bli lika långvarig som för den permanenta bron. Investeringskostnaden för en temporär bro bedöms av dessa anledningar inte motsvara nyttan.

Varför använder vi inte befintliga brostöd eller grundläggning och lägger en ny överbyggnad på?

Livslängden för nya bron är 120 år. Grundläggningen från 1955 har redan förbrukat en stor del av sin livslängd. Befintlig bro är en rambro, stöd och grundläggning är dimensionerade för att fungera som en helhet. En lättare överbyggnad, till exempel av stål, är traditionellt mer underhållskrävande än en betongbro och har generellt sett en större investeringskostnad. Skadorna på befintlig bro har troligtvis uppstått då man breddade bron 2002, att lappa och laga är inte visat sig vara tillförlitligt eller hållbart i längden.

Vad kostar hela projektet?

Kostnadsberäkningen för rivning och byggnation samt tillståndsprövning och projektering är sammanlagt cirka 22 miljoner kronor.