Bostäder i Bolsheden

Detaljplan för att göra det möjligt för nya bostäder i Bolsheden, Kullavik.

Karta över detaljplaneområdet

Kort fakta

Fastighet: Bolsheden 1:9 och 1:39
Användning: bostäder
Exploatör: fastighetsägarna till Bolsheden 1:9 och 1:39

Aktuellt

Just nu startar vi upp arbetet med detaljplanen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2018 att ta fram ett planprogram för bostäder inom Bolsheden 1:9 och Bolsheden 1:39. Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att ett planprogram inte behöver tas fram innan detaljplan startas, eftersom planområdet är begränsat i storlek och frågorna är hanterbara inom en detaljplaneprocess. Detaljplanearbetet påbörjades formellt i december 2021.

Det här ska planläggas

Bostäder. Planområdet är 2,1 hektar.

Exploatör

Fastighetsägarna till Bolsheden 1:9 och Bolsheden 1:39.

Kontakt hos fastighetsägarna

Mikael Pousette, projektsamordnare
Pousette & Co
070-529 19 85
mikael@pousetteco.se

Tidplan

  • Samråd, kvartal ett 2023
  • Granskning, kvartal tre 2023
  • Antagande, kvartal ett 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.