Bostäder och verksamheter i Söderbro

Detaljplanen syftar till att dels att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, dels att pröva möjligheten för ny bebyggelse för bostäder och verksamheter. Projektet är avbrutet.

Planområde för Söderbro 10

Kort fakta

Fastighet: Söderbro 10 med flera
Användning: bostäder och verksamhetslokaler
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Arbetet med detaljplanen avbrutet.

Beskrivning

Planområdet ligger inom Kungsbackas stadskärna, intill Lindens torg. I dag används en del av ytan som parkering och inlastning av varor till Hemköp. Den yta som är bebyggd innehåller äldre byggnader som har klassats som kulturhistoriskt värdefulla. Byggnaderna står oanvända och flera är i dåligt skick. Söderå skär genom planområdet.

Syftet med detaljplanen är dels att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, dels att pröva möjligheten för en varsam utveckling av fastigheten med ny bebyggelse för bostäder och verksamheter.

Det här ska planläggas

Bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ny bebyggelse med bostäder och verksamheter, bevarande och utveckling av gårdsmiljön.

Dokument

Tidplan

  • Planarbetet är tillfälligt pausat