Bostäder vid Dyrestensvägen

Detaljplan för att göra det möjligt för fler bostäder inom fastigheten som ligger utmed Dyrestensvägen.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Vallda 9:5
Användning: bostäder
Exploatör: privat fastighetsägare

Aktuellt

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 27 januari 2022.

Bakgrund

Fastighetsägaren lämnade in ansökan om planbesked 12 juni 2017 för att möjliggöra fler bostäder inom fastigheten. Aktuell detaljplan vann laga kraft 15 mars 2007 och möjliggör för ett enbostadshus inom fastigheten. Byggnadsnämnden lämnade den 11 januari 2018 att kommunen avser pröva ytterligare två byggrätter inom fastigheten genom ändring av befintlig detaljplan.

Detaljplanen tas fram med ett begränsat standardförfarande vilket innebär att om samtliga sakägare samt länsstyrelsen godkänner förslaget under samrådsskedet kan detaljplanen antas efter samråd.

Det här ska planläggas

Planförslaget syftar till att möjliggöra för fler enbostadshus inom fastigheten, genom att ändra bestämmelsen som idag begränsar antalet till ett.

Exploatör

Privat fastighetsägare.

Dokument

Tidplan

  • Samråd, andra kvartalet 2021
  • Granskning, tredje kvartalet 2021
  • Antagande, fjärde kvartalet 2021