Bostäder vid Hagenvägen söder om Kullavik

Här planerar vi för nya bostäder.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Släps-Hagen 1:90, 1:30 och del av 1:99
Användning: bostäder
Område: Släps-Hagen söder om Kullavik

Aktuellt

Kommunen har anlitat konsulter för att kartlägga olika förutsättningar inom planområdet. Under november månad kommer konsulter att vid några tillfällen besöka området och göra undersökningar, exempelvis ta borrprover för utredning av de geotekniska förutsättningarna. För att göra detta kommer de att behöva röra sig fritt i området. De bär kläder med tryck där det framgår var de kommer ifrån och de kan legitimera sig.

Beskrivning

Under våren 2023 inledde vi arbetet med att ta fram förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna Släps-Hagen 1:90, Släps-Hagen 1:30 och inom del av Släps-Hagen 1:99. Området ligger söder om Kullaviks centrum.

I detaljplanearbetet prövar vi möjligheten att uppföra bostäder inom fastigheterna Släps-Hagen 1:90, 1:30 och del av 1:99. Området som är aktuellt för planläggning är cirka 2,4 hektar.

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2024
  • Granskning, kvartal tre 2024
  • Antagande, kvartal ett 2025

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.