Breddning av gång- och cykelväg vid Göteborgsvägen

Mellan augusti och november kommer vi att bredda gång- och cykelvägen vid Göteborgsvägen. Vi bygger också cykelöverfarter vid korsningspunkter med bilväg för att öka framkomligheten för cyklister.

Kort fakta

Projekt: gång- och cykelväg mellan Fabriksgatan till Tölö Tvärled
Detta bygger vi: breddning av gång- och cykelväg och cykelöverfarter

Aktuellt

Vi planerar just nu att bredda gång- och cykelvägen längs Göteborgsvägen. Syftet är att stråket ska få en bättre standard för cykelpendlare. Breddningen sträcker sig från Fabriksgatan till Tölö Tvärled. Vi planerar att påbörja bygget augusti 2022. 

Förutom att bredda gång- och cykelvägen kommer vi att

  • bygga cykelöverfarter där gång- och cykelvägen korsar bilväg.
  • förbättra belysningen vid cykelöverfarterna.
  • markera separata fält för fotgängare och cyklister, där det är möjligt.

Breddar där det är möjligt

Vi kommer att göra gång- och cykelvägen bredare längs den aktuella sträckan, där det är möjligt. På vissa delar av sträckan finns det inget utrymme att bredda vägen. De delarna kommer därför att vara oförändrade.

Målet är att bredda så pass mycket så att fotgängare och cyklister ska kunna vara separerade på gång- och cykelvägen. Den blir då upp till 4,5 meter bred, 2,5 meter för cyklar och 2 meter för fotgängare. Där detta är möjligt kommer vi måla på gång- och cykelvägen så att det blir tydligt var man ska cykla och var man ska gå.

På de platser vi bygger cykelöverfarter kommer biltrafiken att ha väjningsplikt.

Tidplan

Byggstart planeras i augusti i år och arbetet väntas vara klart under november 2022.

Under byggtiden kommer vi att behöva leda om vägar för fotgängare och cyklister. Biltrafik kommer också att påverkas stundtals på vissa delar av sträckan.

Kontakta

John Malkki, LJ Mark & Anläggningar AB
john@ljmark.se
0709-997366