Dagvattenavledning i Åsa

Kungsbacka kommun arbetar för att förbättra avledningen av dagvatten i Åsa centrum.

Illustration över hur diket kan se ut

Kort fakta

Detta planerar vi: förstärkning av dagvattensystem i Åsa
Område: Åsa Bäckväg och Stora Badviksvägen

Aktuellt

Vi tittar på en lösning med att bygga ett dike längs södra delen av Åsa Bäckväg över befintlig ledning, samt nya ledningar i Stora Badviksvägen för att öka kapaciteten att avleda dagvatten i Åsa, för att förbereda för den byggnation som planeras i centrala Åsa och exploateringar i Skantzes ängar, Norra Åsa och Åsaberg. Åtgärderna kommer även att bidra till att förbättra avrinningen i dagens situation.

Projektet är pausat (augusti 2023) tillsvidare i avvaktan på vidare undersökningar.

Flera åtgärder krävs

En förbättrad avledningen av dagvatten skulle medföra att risken för marköversvämningar minskar. Dock kan förbättrade ledningar inte ensamt lösa alla dagvattenproblem i Åsa. Dagvattenavledning är ett samspel mellan:

  • fördröjning (förberedda ytor där vattnet kan samlas upp tillfälligt vid kraftiga skyfall)
  • markavrinning (till exempel färre asfalterade ytor)
  • ledningarnas kapacitet.

Åtgärder av andra aktörer än kommunen kommer också att krävas för att ytterligare förbättra situationen med dagvattenrelaterade problem i området.

Bakgrund till projektet

De centrala delarna av Åsa samhälle har haft återkommande problem med översvämningar. Senast i augusti 2019 orsakade ett kraftigt skyfall ett stort antal översvämningar av fastigheter i centrum. Det finns även flera pågående detaljplaner för en förtätning av Åsa centrum vilka skulle kunna ge en högre belastning av dagvattensystemet.

Fördjupning om projektet

Vi hade ett informationsmöte med vägförening och fastighetsägare den 24 november 2021.

Tidplan

  • 2021/2022 Projektering inleds, bland annat ansökningar om nödvändiga tillstånd och ledningsrätt.
  • 2023-06 Detaljprojektering klar.
  • 2023-09 Tillstånd klart (beräknad utan överklagan).
  • 2023-09 Objektupphandling klar.
  • 2023-10 Delge entreprenad (beräknad utan överklagan).
  • 2025-04 Byggnation klar.

Dokument