Detaljplan för utveckling av reningsverk och värmeverk

Genom detaljplan möjliggör vi för utveckling av befintligt reningsverk och värmeverk.

Planområde för reningsverk och värmeverk

Kort fakta

Fastighet: Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7
Användning: utveckling av befintligt värmekraftverk och reningsverk
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för för industri inom fastigheterna Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7. i Kungsbacka har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Inom Kungsbacka 6:27 finns ett reningsverk och inom Hammargård 1:7 finns ett värmeverk. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av de båda verksamheterna för att kunna möta behoven från en ökande befolkning och ökade miljökrav.

Reningsverket behöver byggas ut för att klara en ökad kapacitet och en högre grad av rening. Den 26 april 2023 godkände länsstyrelsens miljöprövningsdelegation Kungsbackas ansökan om tillstånd för utbyggnaden av Hammargårds avloppsreningsverk. Beslutet vann laga kraft i juli 2023.

Framtidens avloppsrening i Kungsbacka

Tidplan

  • Granskning, kvartal ett 2024
  • Antagande, kvartal två 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dokument

Frågor och svar om reningsverkets avslag från länsstyrelsen

Varför är det samråd för detaljplanen när länsstyrelsen sagt nej till reningsverkets miljötillstånd?

Det är två olika processer. I detaljplanen som även omfattar värmeverket prövas platsens lämplighet för industriverksamhet. Processen för reningsverkets miljötillstånd handlar om tillstånd att utöka verksamheten för att möta befolkningsutvecklingen i Kungsbacka.

Länsstyrelsen är en remissinstans och det är inte de som fattar beslutet, utan det gör Miljöprövningsnämnden. De väntas fatta sitt beslut under hösten.

Vad händer med detaljplanen om reningsverket inte får sitt tillstånd?

Även om detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av reningsverket och värmeverket styr den inte att de är just de verksamheterna som ska finnas på platsen utan bara att det får vara industriverksamhet. Detaljplanen tvingar inte heller de befintliga verksamheterna att bygga ut utan de skulle kunna fortsätta finnas på platsen i den form de har idag.