Gång- och cykelväg på Inlagsleden

Många undrar varför det inte finns en gång- och cykelväg på Inlagsledens bro över järnvägen mellan stadsdelarna Kolla parkstad och Södercity i södra delen av Kungsbacka stad.

Kort fakta

Adress: Inlagsleden
Detta planerar vi: gång- och cykelväg
Exploatör: Trafikverket

Aktuellt

De lösningar som vi hittills har undersökt har varit för kostsamma för att genomföra. I dagsläget undersöker vi vilken breddning av befintlig bro som faktiskt kan vara möjlig, och om den i så fall kan erbjuda en säkrare passage än idag. När vi framåt vet vad som kan vara möjligt att uppnå och vad det skulle kosta, ska ett beslut tas om hur vi går vidare.

Tillfällig lösning

I väntan på en gång- och cykelväg över järnvägen så gjorde vi hösten 2018 en provisorisk lösning över bron genom att separera bilvägen från de oskyddade trafikanterna, för att förbättra säkerheten för de som ska ta sig över järnvägen via Inlagsleden.

Bakgrund

När Inlagsleden byggdes på 1990-talet fanns det tankar på att flytta resecentrum till området där stormarknaderna Coop och Willys nu ligger. Dåtidens planerare och politiker tänkte sig att det skulle finnas en passage för fotgängare och cyklister vid detta nya resecentrum, och att det inte skulle behövas ytterligare en passage vid den närliggande vägbron. Detta beslut berodde till viss del även på att man inte kom överens med staten om delfinansiering av Inlagsleden, vilket slutade med att Kungsbacka kommun fick betala hela projektet.

Det blev aldrig någon flytt av resecentrum, och både politiker och trafikplanerare i Kungsbacka är idag medvetna om behovet av en gång- och cykelväg över järnvägen. Frågan har varit uppe i flera omgångar och vi har undersökt många olika lösningar men hittills inte kunnat genomföras på grund av ekonomiska eller tekniska begränsningar.

Tidplan

Något som alltid gäller vid byggen över järnväg är långa planeringstider, detta eftersom man med lång framförhållning måste planera in stopp i tågtrafiken på Västkustbanan under vissa kritiska delar av bygget. Detta gör att man får räkna med att det tar ett antal år från det att Kungsbacka kommun kommit fram till en lösning med Trafikverket vad gäller utformning innan en gång- och cykelväg kan vara på plats.

Tidplan för planerad byggnation av gång- och cykelväg är i dagsläget under uppdatering.