Kolla å-promenad

kolla å-väg

Vi vill skapa ett mer attraktivt och tillgängligt stråk längs ån. Genom att ge platsen en mer omsorgsfull utformning förväntas området också upplevas omhändertaget och därmed tryggare. 

Aktuellt

Vi förstärker en viktig länk i Kungsbackas gång- och cykelvägnät, genom att rusta upp sträckan som är i dåligt skick och ibland översvämmas. Vägen utmed ån är en del av Kattegattleden. Vi ökar tryggheten genom att förbättra belysningen och avlägsnar växtlighet där den hindrar åtkomst av ledningar. Fastighetsägares ansvar är att beskära växtlighet där den gör intrång på gång- och cykelvägen och där sikten skyms.

Syfte

Upprustning av gång- och cykelvägen, ny belysning samt plantering av nya växter. Genom att plantera träd, buskar och perenner förstärker vi Kungsbackas gröna infrastruktur och bidrar till en hållbar utveckling av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i stadskärnan. Åtgärderna ligger i linje med Kungsbacka kommuns övergripande mål om en hållbar utveckling och en hälsosam miljö. Boverkets bidrag Grönare städer finansierar upp till 50 procent av åtgärderna för grönska under förutsättning att de genomförs under 2022.

Bakgrund

Tidigare omfattade projektet även ett översvämningsskydd, nu tar vi istället ett helhetsgrepp mot översvämningar i Kungsbacka. För att skydda mot översvämningar har kommunfullmäktige tagit ett inriktningsbeslut om ett yttre skydd längre ut mot Kungsbackafjorden. På grund av dessa ändrade förutsättningar omfattar projektet i Kolla inte längre ett översvämningsskydd