Kolla å-promenad

kolla å-väg

Vi vill skapa ett mer attraktivt och tillgängligt stråk längs ån. Genom att ge platsen en mer omsorgsfull utformning förväntas området också upplevas omhändertaget och tryggare.

Vägen utmed ån är en del av Kattegattleden. Delar av sträckan har varit i dåligt skick och översvämmas ibland. Vi har rustat upp genom att höja nivån på gång- och cykelvägen på några ställen för att minska antalet tillfällen då den översvämmas. Genom att rusta upp vägen förstärker vi en viktig länk i Kungsbackas gång- och cykelvägnät.

Vi ökar tryggheten genom förbättrad belysning och vi har skapat nya tillgänglighetsanpassade ytor att sitta på längs sträckan. Vi har även planterat träd, buskar och perenner.

Grönare infrastruktur och hållbar utveckling 

Genom att plantera träd, buskar och perenner förstärker vi Kungsbackas gröna infrastruktur och bidrar till en hållbar utveckling av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i stadskärnan. Detta bidrar till Kungsbacka kommuns mål om en hållbar utveckling och en hälsosam miljö. Boverkets bidrag Grönare städer finansierar upp till 50 procent av åtgärderna för grönska, under förutsättning att de genomförs under 2022.

Översvämningsskydd förändringar i projektet

Tidigare omfattade projektet även ett översvämningsskydd, nu tar vi istället ett helhetsgrepp mot översvämningar i Kungsbacka. För att skydda mot översvämningar har kommunfullmäktige tagit ett inriktningsbeslut om ett yttre skydd längre ut mot Kungsbackafjorden. På grund av dessa ändrade förutsättningar omfattar projektet i Kolla inte längre ett översvämningsskydd.

Asfalt till våren

Vi väntar med att lägga det sista lagret asfalt till våren för att få en bättre kvalitet och livslängd på asfalten.

Under tiden öppnar vi upp sträckan så att du lättare kan komma fram och använda de nya sittplatserna som inom kort finns på plats längs med sträckan.

Tidsplan

Byggnationen kommer att färdigställas våren 2023 genom asfaltering längs sträckan.