Lunnaberg, ändring av detaljplan

Nu kan du tycka till!

Granskning pågår mellan 28 mars och 21 april 2023.

Ändring av detaljplan för bostäder inom området Lunnaberg i Vallda.

Planområdet för Lunnaberg

Kort fakta

Område: Lunnaberg i Vallda
Användning: bostäder
Typ av projekt: ändring av detaljplan

Kungsbacka kommun arbetar med att ta fram förslag till ändring av detaljplan V64 för bostäder inom området Lunnaberg.

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag till detaljplan för ändring av detaljplan inom Lunnaberg i Vallda. Granskningen pågår mellan 28 mars och 21 april 2023. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Ändringar efter samrådet

Under samrådet kom det in flera synpunkter. Länsstyrelsen uppmärksammade särskilt behovet av att klargöra hur bostadsområdet påverkar de vattendrag och kustvatten som slutligen får ta emot dagvatten från området. Kommunen har därför utrett den här frågan mer grundligt och kompletterat planbeskrivningen.

Det har också kommit fram att dagvatten från området kan påverka omkringliggande fastigheter eftersom det saknas en ordnad dagvattenhantering med fördröjning inom området. För att förhindra att bostadsområdet vid en utökad byggrätt påverkar angränsande fastigheter på ett negativt sätt har den sammanlagda byggnadsarean som tillåts inom området satts till 180 kvadratmeter i granskningsförslaget. Det är kommunens bedömning att denna byggnadsarea tillsammans med regleringen om minsta fastighetsstorlek innebär en möjlighet att inom respektive fastighet ordna en lokal fördröjning, exempelvis genom att anlägga en stenkista.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 21 april 2023. Vi ser gärna att du i första hand använder vår e-tjänst för att skicka in dina synpunkter.

När du lämnar synpunkt

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Bakgrund

Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra detaljplanen V64 med syftet att skapa moderna och mer ändamålsenliga planbestämmelser gällande byggrätterna inom planområdet.

Kostnader i planarbetet tas ut i efterhand genom planavgift i samband med att bygglov beviljas.

Avgifter och taxor för bygglov

Granskningshandlingar

Tidplan

  • Samråd, juni 2022
  • Granskning, mars 2023
  • Antagande, augusti 2023

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Adress

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka