Översvämningsskydd i Kolla

Pausat projekt

Arbetet med detaljplan och framtida byggnation av översvämningsskydd i Kolla har pausats.

Översvämningsskydd för att minska risken för översvämningar av befintliga bostäder utmed Kungsbackaån, samt gestaltning av å-rummet.

Kort fakta

Detta planerar vi: översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet
Område: Kolla
Omfattning: cirka 800 meter lång sträcka utmed Kungsbackaån

Aktuellt

Arbetet med detaljplan och framtida byggnation av översvämningsskydd i Kolla har pausats.

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en övergripande strategi för hantering av översvämningsrisker inom Kungsbacka kommun. Strategin kan påverka både hur det planerade översvämningsskyddet i Kolla utformas och vilken omfattning skyddet ska ha. Arbetet med den kommunövergripande översvämningsstrategin leds av samhällsbyggnadskontoret.

Syfte

Projektet Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet i Kolla har två syften:

  • att minska risken för översvämningar av befintliga bostäder utmed en cirka 800 meter lång sträcka utmed Kungsbackaån i området Kolla som anlades i början av 1990-talet.
  • att längs denna sträcka gestalta å-rummet för att förstärka områdets karaktär av ett grönt vattennära parkstråk. Detta görs genom en breddning av gång- och cykelvägen, fler sittplatser, planteringar och ny effekt- samt funktionsbelysning.

Vad händer om det blir översvämning innan skyddet är på plats?

Sedan 2014 finns ett tillfälligt skydd som kan användas om det finns risk för översvämning. För att veta om det är dags att sätta upp det tillfälliga skyddet finns mätstationer utmed Kungsbackaån. I dessa registreras vattennivåerna i ån kontinuerligt och en prognos för den kommande veckan skapas. Om prognoserna visar vattennivåer över en förbestämd larm-gräns så fattas beslut om att skyddet ska sättas upp.

Tillstånd

De planerade markarbetena kommer att utföras inom det område som nås av Kungsbackaån vid högsta högvatten. Ett nytt utlopp för dagvatten och ett begränsat erosionsskydd ute i ån och vid strandkanten planeras också. För detta arbete krävs tillstånd enligt 11 kap miljöbalken vilket söks hos Mark - och miljödomstolen.

Mark och miljödomstolen meddelade 26 april 2019 sin dom i målet. Byggnationen ska utföras med specifika försiktighetsmått.

Dokument