Planändring för Coop i Frillesås

Detaljplan som gör det möjligt för Coop vid Kung Frilles torg att bygga ut på höjden.

Kort fakta

Fastighet: Frillesås-Rya 1:216 med flera
Användning: högre nockhöjd för verksamhet
Exploatör: Konsumentföreningen Frillesås ekonomiska förening.

Aktuellt

Detaljplanen har vunnit laga kraft och är nu giltig.

Bakgrund

Fastighetsägaren lämnade in ansökan om planbesked 5 november 2020 för att möjliggöra för teknik- och personalutrymmen genom en påbyggnad på befintlig byggnad. Tidigare detaljplan vann laga kraft 2019 men inrymmer ingen möjlighet för påbyggnad på befintlig byggnad. Byggnadsnämnden lämnade den 18 december 2020 besked att kommunen avser pröva den begärda åtgärden genom ändring av befintlig detaljplan.

Det här skulle planläggas

Planförslaget syftar till att möjliggöra en högre nockhöjd inom befintlig byggrätt för livsmedelsbutiken.

Dokument

Tidplan

  • Samråd – andra kvartalet 2021
  • Granskning – tredje kvartalet 2021
  • Antagande – fjärde kvartalet 2021