Södra Inlag, detaljplan för handel, kontor och service

Detaljplan för att göra det möjligt för utökning av befintligt handelsområde med handel, kontor och service.

Planområde för Södra Inlag i Kungsbacka

Kort fakta

Fastighet: Kungsbacka 4:52 och 4:66
Användning: handel, kontor och service
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram förslag till detaljplan för handel, kontor och service i södra Inlag, inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66. Under processens gång har du som invånare i Kungsbacka kommun möjlighet att tycka till om förslaget vid två tillfällen; under samråd och under granskning.

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för en utökning av befintligt handelsområde med handel, kontor och service i södra Inlag. Området ligger vid Inlagsleden och Hantverksgatan intill Willys, Coop och Blomsterlandet och upptar en yta på cirka 2 hektar.

Med hänsyn till områdets läge är det viktigt att ställa krav på stadsmässig gestaltning av bebyggelse, för att på så sätt bli ett positivt inslag för både närliggande verksamheter och förbipasserande på Inlagsleden. Fastigheterna som planläggs ägs av en privat fastighetsägare.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fattade beslut om uppdrag att inkludera Kungsbacka 4:69 i planarbetet med detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom Kungsbacka 4:52 och 4:66 den 27 maj. Vätterleden är fastighetsägare av Kungsbacka 4:69 och Viavest äger Kungsbacka 4:52 och 4:66.