Spillvattenledning och pumpstation i Viken

I Viken bygger vi en tryckspillvattenledning och en ny pumpstation vid Södergårdsvägen. Spillvattenledningen byggs längs en sträcka på cirka 2,8 kilometer.

Kort fakta

Område: Viken, längs med Valldavägen
Detta bygger vi: pumpstation och spillvattenledning
Färdigställande: 2022

Som resultat av denna utbyggnad kommer det att bli möjligt att pumpa spillvatten från Vikens pumpstation till Lerkils reningsverk. Det minskar belastningen på Hammargårds reningsverk vilket i sin tur bidrar till en minskad belastning på Kungsbackafjorden. Projektet möjliggör dessutom anslutning av vatten- och avloppsföreningar i Sönnerbergen och Häcklehagen till kommunalt vatten och avlopp.

Aktuellt

Just nu pågår etapp 2, där tryckspillvattenledningen kommer att förläggas längs med Valldavägen, främst i åkermark och naturmark. Ledningen startar vid Södergårdsvägen och ansluter till självfallssystemet öster om Lerkilsvägen. Ledningen anläggs med konventionell schaktning samt borrningar under Valldavägen, Smarholmsvägen och Lerkilsvägen.

Ledningen är en överföringsledning vilket innebär att direkt påkoppling av enskilda hushåll inte är möjlig.

Bakgrund

I etapp 1 byggdes nya ledningar mellan Vikens pumpstation och Valldavägen. Etapp 1 färdigställdes 2018.

Tidsplan

  • Röjning längs ledningssträcka november 2019
  • Start svets- och grävarbeten vinter 2019-2020
  • Färdigställande 2022