Upphävande av detaljplan i Frillesås

Upphävande av detaljplan för att möjliggöra prövning av bygglov för enbostadshus.

Planområde för upphävande av detaljplan i Frillesås

Kort fakta

Fastighet: Frillesås-Rya 1:192 samt inom del av Frillesås-Rya 1:71
Användning: bostäder
Exploatör: privat fastighetsägare

Aktuellt

Byggnadsnämnden antog upphävande av detaljplan 15 december 2022. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Beskrivning

Byggnadsnämnden beslutade 2019 att ge uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att pröva den begärda åtgärden genom ett upphävande av detaljplan inom fastighet Frillesås-Rya 1:192 samt inom del av Frillesås-Rya 1:71.

Dokument

Tidplan

  • Samråd, kvartal fyra 2022
  • Antagande, kvartal ett 2023