VA-utbyggnad i västra Hanhals

Utbyggnad av vatten- och avloppsanläggning i västra Hanhals. Området omfattar 129 fastigheter.

Kort fakta

Område: Hanhals, väster om E6
Detta planerar vi: utbyggnad av vatten- och avloppsanläggning
Utsättning av befintliga ledningar: Geosigma AB

Aktuellt

Enligt domstolsbeslut ska utbyggnad av spillvattenledningar och ombyggnad av vattenledningar vara klar senast 31 december 2021. Kungsbacka kommun Teknik inväntar svar från Länsstyrelsen om tidsförlängning för utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningar i Hanhals.

Förlängd tid

Mark och miljödomstolen fastslog 20 januari 2016 tidplanen för inrättande av verksamhetsområde samt utbyggnad för spillvatten i Hanhals, väster om E6.

Länsstyrelsen har beslutat om förlängd tid för färdigställande av allmän vatten- och avloppsanläggning i Hanhals. Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 51 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster att förlängd tid för färdigställande av allmän vatten- och avloppsanläggning i Hanhals till den 31 december 2024. Boende i området kan inte överklaga beslutet. Däremot kan de kontakta Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt, för prövning av frågor enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Tidplan

Vår preliminära tidplan för handläggning hos Lantmäteriet, projektupphandling och byggnation är:

  • Framtagande av förfrågningsunderlag: klart
  • Lantmäteriets underlag och kallelse till markägare: vecka 14, 2022
  • Sammanträde: vecka 16, 2022
  • Lantmäteriets beslut: vecka 17, 2022
  • Lantmäteriets beslut vinner laga kraft: vecka 21, 2022
  • Objektsupphandling: vecka 21, 2022
  • Informationsmöte för mark- och fastighetsägare: vecka 33, 2022
  • Start för entreprenaden: 22 augusti, vecka 34, 2022
  • Slut för entreprenaden: 29 februari, vecka 9, 2024

Ändringar i tidplanen kan till exempel bero på att vi inväntar beslut från andra myndigheter.

Fördjupning om projektet

Förbesiktning

Inför arbetena kommer Metron Miljökonsult AB utföra förbesiktning av fastigheter i området. Fastighetsägare kommer att få informationsbrev från Metron Miljökonsult AB innan entreprenaden påbörjas.

Inmätning

Kompletterande inmätning och avvägning av befintliga anläggningar inom aktuellt område utfördes av Bygg- och miljöförvaltningens mätningspersonal under början av 2021.

Markundersökning

Geosigma AB utför markundersökning inför kommande VA-ledningsdragning.

Markundersökningen pågick mellan januari och mars 2021. Under denna period utfördes provtagning vid två tillfällen: provtagning i åkermark med handhållen spadborr ner till 0,5 meter, samt asfaltsborrning med borrbandvagn ner till 3 meter.

Utsättning av befintliga ledningar/kablar inom aktuella områden är beställd av Geosigma. Underlag med redovisat läge för kända privata ledningar är överlämnat av Teknik till Geosigma.

Ledningsrättsförrättning

Kungsbacka kommun har ansökt hos Lantmäteriet om ledningsrätt. Ledningsförrättningsmöte ägde rum 2019-11-04. Befintlig ansökan kommer att kompletteras med nya lösningar för utbyggnad av VA-anläggningar i Hanhals. Detta kan innebära att en ny ledningsrättsförrättning kommer att behövas.

Lantmäteriet höll ett ledningsförrättningsmöte med berörda markägare den 26 maj 2021.

Inkoppling av fastigheter

När vatten- och avloppsanläggningar för hela entreprenaden är utbyggd, besiktigad och ledningarna är tagna i drift av Teknik kan vi koppla in fastigheterna. Vi skickar ut vatten- och avloppskarta med upprättad förbindelsepunkt och vattengångshöjder, tillsammans med fakturan för anslutningsavgift. Fastigheten har ett år på sig att utför anläggningsarbeten på sin tomt för att kunna ansluta sig till kommunens förbindelsepunkt.

Kontakt

Per Samuelsson
Uppdragsledare Geosigma AB
0721-45 77 79
per.samuelsson@geosigma.se