VA-utbyggnad Släps Högås

Större delen av bebyggelsen i Släps Högås kommer att få anslutning till kommunalt vatten och spillvatten.

Kort fakta

Fastigheter: större delen av Släps Högås
Detta bygger vi: vatten och avlopp
Planerad utbyggnad: våren 2023–hösten 2024

Området finns med i Vatten- och avloppssaneringsprogrammet 2016-2020 som är beslutat av nämnden för Teknik. Fastigheterna är utspridda geografiskt och avgränsningen av vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är inte helt fastställt.

Tidplan

  • Projektering: våren 2022–vintern 2023
  • Upphandling: våren 2023
  • Utbyggnad: våren 2023–hösten 2024

Observera att tidplanen är preliminär.

Förprojektering

Förprojektering innebär bland annat att hitta den bästa lösningen ur ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Kungsbacka kommun kommer att utföra en geoteknisk undersökning för de olika sträckorna för att se förekomst av berg och geotekniska förutsättningar. Berörda markägare informeras via brev.

Projektering

Ledningsdragningen fastställs och berörda fastighetsägare som omfattas av verksamhetsområdet informeras om detta. Vi skickar ut en vatten- och avloppskarta med föreslaget läge för förbindelsepunkt för samtycke till berörda fastighetsägare.

Förbindelsepunkt motsvarar anslutningspunkt för kommunala ledningar och ligger normalt cirka 0,5 meter utanför tomtgräns. Föreslagen ledningsdragning redovisas för markägare för synpunkter. Fastighetsägare bygger och ansvarar för vatten- och avloppsledningar på sin egen fastighet.

Ledningsrättsförrättning

Kungsbacka kommun ansöker hos Lantmäteriet om ledningsrätt. Underlaget med redovisad ledningsdragning översändes till Lantmäteriet. Lantmäteriet kallar sedan berörda markägare för information om beslut om ledningsrätt.

Upphandling av entreprenaden

När beslut om ledningsrätt är klart kan entreprenaden upphandlas.

Utbyggnad av entreprenaden

Teknik kallar berörda mark- och fastighetsägare till informationsmöte innan entreprenaden startar.

Inkoppling av fastigheter

När vatten- och avloppsanläggningar för hela entreprenaden är utbyggda, besiktigade och ledningarna är tagna i drift av kommunen kan vi koppla in fastigheterna.

Vi skickar ut en vatten- och avloppskarta med upprättad förbindelsepunkt och vattengångshöjder tillsammans med fakturan för anslutningsavgift. Fastigheten har då ett år på sig att utför anläggningsarbeten på sin tomt för att kunna ansluta sig till kommunens förbindelsepunkt