Vatten- och avloppsutbyggnad i Schweizerdalen

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till cirka 29 fastigheter i området Schweizerdalen i Fjärås.

Kartbild över området Schweizerdalen där projektet äger rum

Observera att markeringen i lila är ungefärlig. Vilka fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid vatten- och avloppsutbyggnad och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

Kort fakta

Projektnummer: 503
Detta planerar vi: vatten och avlopp
Område: Schweizerdalen

Området Schweizerdalen finns med i Kungsbacka kommuns vatten- och avloppsutbyggnadsplan (VA-utbyggnadsplan). Vi planerar att ansluta fastigheter i området till kommunala vattentjänster efter de långsiktiga behov som kan finnas för respektive fastighet. En utredning av behov av allmänna, kommunala, vattentjänster kommer att visa vilka fastigheter som ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, och vilka vattentjänster de ska erbjudas.

De vattentjänster som finns är kombinationer av: dricksvatten, spillvatten (köks- och toalettavlopp), dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten innebär avrinning från nederbörd.

Aktuellt

Platsbesök

Vi var på platsbesök i området i mars 2024. Platsbesök innebär att representanter från konsultföretaget Sweco och Kungsbacka kommun gemensamt besöker området i syfte att identifiera geografiska förutsättningar som kan vara avgörande för framtida vatten- och avloppsutbyggnad.

Tidplan

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar 2024
  • Detaljprojektering: Påbörjas under 2025
  • Byggstart: beräknas bli under 2027
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1-3 år efter byggstart.

Observera att tiderna är preliminära och tidplanen kan komma att ändras.

Fördjupning om projektet

Syfte med vatten- och avloppsutbyggnad

1 januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) (LAV) i kraft. Lagen syftar bland annat till att säkerställa att vatten- och avloppsförsörjning ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Om det anses finnas ett behov har kommunen ansvar för att inrätta verksamhetsområde enligt 6 § LAV. Vid bedömningen av behovet ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Med avlopp menar vi, förutom spillvatten, även bortledande av dag- och dräneringsvatten från ett område med samlad bebyggelse. Kommunen har en skyldighet att försörja ett område med kommunalt dagvatten när området har ett behov i ett större sammanhang och den nuvarande hanteringen av dagvattnet kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön.

Inför och efter vatten- och avloppsutbyggnaden

Om du bor i ett område för en vatten- och avloppsförening kommer vi att kontakta dig när det behövs samråd inför en vatten- och avloppsutbyggnad. Vi kommer även att kontakta dig som bor i övriga delar av verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Efter färdig vatten- och avloppsutbyggnad i ett delområde meddelar vi en förbindelsepunkt för varje fastighet inom verksamhetsområdet och därefter fakturerar vi vatten- och avloppstaxans anläggningsavgifter till fastighetsägaren.

Om du har en fastighet utanför verksamhetsområdet är du efter utbyggnaden välkommen att ansöka om en avtalsanslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Vid avtalsanslutning ansvarar fastighetsägaren själv för att bygga ledningar fram till anvisad förbindelsepunkt i det kommunala ledningsnätet.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.