Vatten- och avloppsutbyggnad Sönnerbergen

Kungsbacka kommun utreder för befintligt och kompletterande vatten och avlopp till 230 fastigheter i området Sönnerbergen.

Kort fakta

Område: Sönnerbergen på Onsalahalvön
Projektnummer: 216
Detta planerar vi: vatten och avlopp

Aktuellt

Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2022 om nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvattenavlopp. Vilka fastigheter som omfattas av verksamhetsområde för VA framgår under rubriken “Nytt verksamhetsområde” längre ner på sidan.

För fastigheterna som omfattas av verksamhetsområde ansvarar kommunen först efter att ledningsnätet har byggts ut och tagits i drift. Fram till dess är vatten och avlopp fastighetsägarens ansvar.

Dagvatten

Beslut om verksamhetsområde för dagvatten kommer att tas i samband med genomförandet av VA-utbyggnaden. Det ingår alltså inte dagvatten i årets beslut, som vi tidigare meddelat. Anledningen till ett senare beslut är att kommunen kan ansvara för dagvatten först efter att dagvattenledningar och diken är utbyggda.

Just nu genomförs inmätningar av höjdnivåer och dagvattenanläggningar i området. En utredning kommer att redovisa en principlösning för kommunal dagvattenhantering.

Under 2022 genomförs en utredning som ska visa hur ett ledningsnät inklusive diken för dagvatten kan utformas. Vi kommer att samråda med vägföreningen om ansvarsfördelningen och eventuellt övertagande av anläggningar.

Så långt det är möjligt används befintliga diken och ledningar i kommunens dagvattensystem. Endast där systemen behöver utökas kommer kommunen att göra grävarbeten.

VA-förening

Kommunen samråder med Sönnerbergens VA-samfällighetsförening och erbjuder att ta över ledningsnätet. Föreningen kan också välja att fortsätta ansvara för ledningsnätet, förutsatt att områdets fastighetsägare är överens om det.

Tidplan

Eventuellt övertagande av ledningsnät kan bli tidigare om föreningen önskar det.

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar under 2023
  • Detaljprojektering: påbörjas 2024
  • Byggstart: beräknas bli under 2025
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1–3 år efter byggstart

Observera att tiderna är preliminära och tidplanen kan komma att ändras. Ändringar kan bero på att planeringen, utredningarna eller samråd med avtalsanslutna fastigheter inte hinner bli klara i tid.

Fördjupning av projektet

Nytt verksamhetsområde

Vad är dagvatten?

Dagvatten är avrinning från regnvatten, till exempel från stuprör. Genomförd behovsutredning för dagvatten i Sönnerbergen visar att kommunen behöver ansvara för dagvatten inom detaljplanelagt område. När kommunen ansvarar för dagvatten får varje fastighet en förbindelsepunkt i närheten av tomtgränsen. Från förbindelsepunkten ansvarar kommunen för att dagvattnet leds iväg på ett säkert sätt.

Platsbesök

Vi var på ett platsbesök i området i november 2021.

Platsbesök innebär att representanter från konsultföretaget Sweco och Kungsbacka kommun gemensamt besöker området i syfte att identifiera geografiska förutsättningar som kan vara avgörande för framtida vatten- och avloppsutbyggnad.

Möten

Informationsmöte i mars 2022

Den 7 mars hölls ett möte i Kungsbacka med presentation av verksamhetsområdet. För de som inte kunde delta på mötet höll vi även ett digitalt möte den 10 mars med presentation av verksamhetsområde för område 305 Runsås, 216 Sönnerbergen, 803 Kläppa och 804 Buared.

Presentation från informationsmöte 7 mars 2022 Pdf, 4.6 MB.

Digitalt möte i februari 2022

Vi höll ett digitalt informationsmöte om förstudien för VA-utbyggnad 10 februari 2022.

Presentation från möte 10 februari 2022 Pdf, 4.6 MB.

Digitalt möte i december 2021

Vi höll ett digitalt informationsmöte om dagvattenutredningen i området 9 december 2021.

Inför och efter utbyggnaden

  • Kommunen samråder med VA-föreningen och vägföreningen.
  • En konsult utreder hur dagvattenanslutningar kan ordnas.
  • Kommunen kontaktar fastighetsägarna i övrigt inför utbyggnaden.
  • Efter färdig VA-utbyggnad i ett delområde meddelas en förbindelsepunkt för varje fastighet inom verksamhetsområdet.
  • Därefter fakturerar vi utifrån vatten- och avloppstaxans anläggningsavgifter.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.