Vatten- och avloppsutbyggnad i Solberga

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till cirka 10 fastigheter i VA-utbyggnadsområde 107 Solberga i Särö-området.

Solberga

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts

Kort fakta

Detta planerar vi: vatten och avlopp
Område: VA-utbyggnadsområde 107 Solberga

Mer om projektet

VA-utbyggnadsområdet 107 Solberga finns med i Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan. En utredning av behov av allmänna (kommunala) vattentjänster kommer att utvisa vilka fastigheter som ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA (vatten och avlopp) och vilka vattentjänster de ska erbjudas. Det innebär att fastigheter i området kan planeras att anslutas till kommunala vattentjänster i enlighet med de långsiktiga behov som finns för respektive fastighet. Avtalsanslutna fastigheter kan komma att övergå till kommunalt ansvar för ledningsnätet.

Fastigheter i VA-utbyggnadsområdet kan komma att anslutas till en eller flera kommunala vattentjänster. De vattentjänster som finns är kombinationer av: dricksvatten, spillvatten (köks- och toalettavlopp), dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten innebär avrinning från nederbörd.

Aktuellt

Platsbesök

I april 2024 var vi på platsbesök i området. Platsbesök innebär att representanter från konsultföretag och Kungsbacka kommun gemensamt besöker området i syfte att identifiera geografiska förutsättningar som kan vara avgörande för framtida vatten- och avloppsutbyggnad.

Tidplan

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar 2024
  • Detaljprojektering: planeras att påbörjas under 2025
  • Byggstart: beräknas bli under 2027
  • Anslutning: kan antas bli möjlig ett till tre år efter byggstart

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Fördjupning om projektet

Syfte med vatten- och avloppsutbyggnad

1 januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) (LAV) i kraft. Lagen syftar bland annat till att säkerställa att vatten- och avloppsförsörjning ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Om det anses finnas ett behov har kommunen ansvar för att inrätta verksamhetsområde enligt 6 § LAV. Vid bedömningen av behovet ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Med avlopp avses, förutom spillvatten, även bortledande av dag- och dräneringsvatten från ett område med samlad bebyggelse. Kommunen har en skyldighet att försörja ett område med kommunalt dagvatten när området har ett behov i ett större sammanhang och den nuvarande hanteringen av dagvattnet kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön.

Inför och efter vatten- och avloppsutbyggnaden

Om du bor i ett område för en VA-förening kommer vi att kontakta dig när det behövs samråd inför en VA-utbyggnad. Vi kommer även att kontakta dig som bor i övriga delar av verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Efter färdig VA-utbyggnad i ett delområde meddelas en förbindelsepunkt för varje fastighet inom verksamhetsområdet och därefter faktureras vatten- och avloppstaxans anläggningsavgifter till fastighetsägaren.

Om du har en fastighet utanför verksamhetsområdet är du efter utbyggnaden välkommen att ansöka om en avtalsanslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Vid avtalsanslutning ansvarar fastighetsägaren själv för att bygga ledningar fram till anvisad förbindelsepunkt i det kommunala ledningsnätet.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.