Som fastighetsägare har du rätt att ansöka om undantag från bestämmelserna i kommunens renhållningsordning.

Här är de vanligaste undantagen.

Gemensam sopbehållare

Innehavarna av två, tre eller fyra närbelägna fastigheter kan gå samman och dela på en sopbehållare, om ingen behöver gå längre än 300 meter från sin ytterdörr till sopbehållaren.

Om alla hushållen använder varmkompost för det biologiskt nedbrytbara avfallet får man vara högst tio boende som delar på sopbehållaren. För detta abonnemang måste du välja kärlstorleken 130 eller 190 liter.

Alla fastighetsägarna skriver på en gemensam en ansökan, och en av dem åtar sig att ha sopbehållaren hos sig och betala den ordinarie sophämtningsavgiften. Övriga ingående fastighetsägare betalar endast grundavgiften.

Ansök om gemensam sopbehållare Länk till annan webbplats.

Att få dispens kostar lika mycket som ett kärlbyte enligt renhållningstaxan.

Egen hantering av avfall

Om ett boningshus ligger mer än 300 meter från närmaste boningshus på annan fastighet, eller om det innebär stora svårigheter att hämta avfall, har fastighetsägaren möjlighet att ansöka om undantag från sop- och latrinhämtning samt från slamtömning av avloppsbrunn.

Du ansöker skriftligen och förbinder dig att själv forsla det avfall som du inte själv kan ta hand om till anvisad uppsamlingsplats. Fastigheten ska vara så beskaffad och utrustad att det mesta avfallet slutligen kan omhändertas där.

Att få dispens kostar lika mycket som ett kärlbyte enligt renhållningstaxan.

Uppehåll i hämtning och tömning

Om en bebyggd fastighet ska stå helt oanvänd en längre tid, kan du ansöka om uppehåll i sophämtning, slamsugning och eventuellt latrinhämtning. Att få dispens kostar lika mycket som ett kärlbyte enligt renhållningstaxan.

Ansök om uppehåll. Länk till annan webbplats.