Strandskyddet är till för att alla ska ha tillgång till våra stränder och för att skydda djur och växter som lever vid vattnet och stränderna.

Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. I allmänhet är det förbjudet att bygga eller göra ändringar där det finns strandskydd, men du kan söka dispens från strandskyddsreglerna eller ansöka om att få strandskyddet upphävt om det finns särskilda skäl.

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, men vissa områden har ett utökat strandskydd med upp till 300 meter. I Kungsbacka gäller:

  • 300 meter utökat strandskydd längs kusten vid havet, samt Lygnern
  • 200 meter utökat strandskydd vid Stensjön, Sundsjön och Stora Hornsjön (Horredssjön)

Inom ett strandskyddat område finns regler för vad du får göra. Du får till exempel inte bygga nya byggnader. Du får heller inte ändra byggnaders användning så att allmänheten hindras från att vara i området, till exempel göra om en fiskebod till ett fritidshus. Andra åtgärder som inte är tillåtna är att anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.

Dispens från strandskyddet

Inom detaljplanelagt område är strandskyddet oftast upphävt, förutom i äldre planer. Om det inte är upphävt behöver du ha dispens från strandskyddet för att få bygga. Kontakta kommunen för att få reda på om din fastighet omfattas av strandskydd innan du planerar ditt bygge.

En strandskyddsdispens kostar 10 800 kronor.

Upphävande av strandskyddet vid småvatten och små vattendrag

Länsstyrelsen kan upphäva strandskyddet vid en liten sjö som har mindre vattenyta än en hektar eller ett litet vattendrag som är smalare än cirka två meter. För att få strandskyddet upphävt vänder du dig direkt till länsstyrelsen.

Dispens i skyddade områden

Ska du göra en åtgärd inom strandskyddsområde som också är skyddat som Natura 2000-område, naturreservat, naturvårdsområde eller biotopskydd söker du dispens hos länsstyrelsen istället för hos kommunen.

I Kungsbacka kommun arbetar vi med att kontrollera att strandskyddet följs. Mellan den 20-25 maj besökte vi området runt Rågelund-Näsbokrok.