Blå container står på asfalterad parkeringsplats

Om du ska ställa upp en container under en kort tid, till exempel i samband med en renovering behöver du inte bygglov. Om den däremot ska stå på platsen en längre tid behöver du bygglov.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver ansöka om ett bygglov om:

 • Containern har väggar och tak, man kan gå in i den och den ska stå på platsen mer än sex månader.

Du behöver inte ansöka om ett bygglov om:

 • Containern ska stå på din tomt i max sex månader, till exempel i samband med en renovering.
 • Containrarna ska stå i ett industriområde längre bort från tomtgräns än 4,5 meter, tillhör en pågående verksamhet och är av mindre omfattning.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Läs mer om upplag och materialgårdar på Boverket Bygglov för upplag och materialgårdar - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

10 veckor från att du har lämnat in godkända underlag.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Container

Avgiften för att söka bygglov för en container börjar på 2 400 kronor. Därefter debiterar vi 1 200 kronor per timma i handläggningstid.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Situationsplan på kommunens kartunderlag

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var containern ska placeras och hur nära tomtgräns den ska vara.

 • Situationsplanen ska vara ritad på kartunderlag för situationsplan.
 • Containerns yttermått ska finnas med.
 • Från tomtgränsen ska du rita in två vinkelräta avstånd till containern som låser dess placering. Avstånden ska till exempel vara till en långsida och till en gavel.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotype, utan bara lägga till det du ska bygga.
När du gått igenom stegen ovan är redo att beställa en karta. Beställa karta för bygglov, marklov och anmälan Länk till annan webbplats.

Planritning

En planritning visar själva containern uppifrån så att det går att se hur den ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått och i skala 1:100. Skriv på planritningen vad utrymmet ska användas till, till exempel förråd.
 • Dörrar ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa containerns fyra sidor sett rakt framifrån.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa containern från alla väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från containern till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut. Om inte marknivåerna ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning igenom containern.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
 • Den ska visa rumshöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Pdf, 218.5 kB.

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.

En sista sak att tänka på

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.