gråa hus med träd runtomkrin, en carport med en bil i syns till höger om husen

Ett garage eller en carport är en så kallad komplementbyggnad till eller tillbyggnad på ett bostadshus. För att bygga det måste du ha bygglov, om du inte väljer att bygga ett attefallshus. Då behöver du istället göra en anmälan.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver göra en anmälan så länge:

 • garaget eller carporten ska byggas enligt attefallsreglerna. Det innebär bland annat max 30 kvadratmeter byggnadsarea. Då ska du fortsätta läsa om Attefallshus.
 • du ska bygga en carport som sitter ihop med en befintlig byggnad och är max 15 kvadratmeter stor. Då ska du fortsätta läsa om attefallstillbyggnad.

Du behöver istället ansöka om ett bygglov om:

 • garaget eller carporten inte ska byggas enligt attefallsreglerna.

Detta gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll samt eventuell planavgift är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

10 640 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

14 630 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd.

19 950 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd.

23 940 kronor

 

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska:

 • vara ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • vara måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • vara skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Situationsplan på kommunens kartunderlag

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var byggnaden ska placeras och hur nära tomtgräns den ska vara.

 • Situationsplanen ska vara ritad på kartunderlag för situationsplan
 • Byggnadens yttermått ska finnas med.
 • Från tomtgränsen ska du rita in tre vinkelräta avstånd till byggnaden som låser byggnadens placering.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotype, utan bara lägga till det du ska bygga.

När du gått igenom stegen ovan är redo att beställa en karta. Beställa karta för bygglov, marklov och anmälan. Länk till annan webbplats.

Planritning

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur byggnaden ska vara utformad och användas, till exempel om det är en gäststuga, ett garage eller växthus.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått, vara möblerade och i skala 1:100. Om utrymmet till exempel ska vara förråd räcker det att skriva ”förråd” i utrymmet.
 • Det ska finnas en planritning för samtliga våningsplan
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa byggnadens fyra sidor sett rakt framifrån.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna ser ut nu och hur de kommer att se ut efter byggnation. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns eller till där befintliga och kommande marknivåer möts. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning genom byggnaden och ska visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
 • Den ska visa takvinkel, rumshöjd och nockhöjd.
 • Den ska visa färdig golvhöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Förslag till kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. En kontrollplan är ett kravställande dokument som säkerställer att nödvändiga kontroller görs under projektets gång och att det kan antas komma att uppfylla samhällets krav när det är färdigt. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren med detta.

För garage/carport av vanlig storlek och konstruktion så räcker det med att du som byggherre tar fram en kontrollplan för ditt projekt.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • hur kontrollerna ska utföras, på vilket sätt och mot vad kontrollen ska stämmas av mot
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Länk till annan webbplats.

För garage/carport som är större eller har komplicerad konstruktion så behöver du anlita en kontrollansvarig. Din kontrollansvarige hjälper dig då att ta fram ett förslag till kontrollplan. Om du är osäker på om du behöver en kontrollansvarig för ditt projekt så kan du kontakta bygglovsavdelningen.

Du hittar behöriga kontrollansvariga på certifieringsorganens webbplatser:
Hitta kontrollansvarig (RISE) Länk till annan webbplats.
Hitta kontrollansvarig (Kiwa) Länk till annan webbplats.

Exempel på hur ritningarna kan se ut

Exempelritningar för nybyggnad av garage Pdf, 1.1 MB.

Några sista saker att tänka

 • När du gör en anmälan kommer vi att fråga efter vad för material och färg du har på tak, väggar, dörrar och fönsterkarmar. Se till att ha NCS-, eller RAL-koden för det redo.
 • Ska du ansluta byggnaden till kommunalt vatten och avlopp behöver du göra en ansöka hos kommunens VA-avdelning. Vid anslutning betalar du en bostadsenhetsavgift. Full avgift betalas om byggnaden har kök/pentry, WC och dusch och är enligt årets taxa 46 220 kronor. Om du endast ska ha WC och dusch och byggnaden inte är större än 30 kvadratmeter är avgiften 23 110 kronor. Du gör din ansökan här: Anmälan VA-anslutning Länk till annan webbplats.
 • Ska du ansluta byggnaden till enskilt avlopp, med ny eller redan befintlig anläggning, så behöver du göra en ansökan till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Du anmäler anslutningen här: Ansöka om enskilt avlopp - Kungsbacka kommun Länk till annan webbplats.
 • Om garaget är större än 50 kvadratmeter och det ska ha en golvbrunn behöver du även ha en oljeavskiljare.
 • Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.
 • Om du bor utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse kan du bygga ett mindre garage utan bygglov. Kontakta kommunen för att få hjälp med att avgöra vad som är möjligt på din fastighet.
 • Om komplementbyggnaden är större eller har en komplicerad konstruktion behöver du ha en kontrollansvarig. Du hittar behöriga kontrollansvariga på certifieringsorganens webbplatser: personcertifikat Länk till annan webbplats. och Kiwa Bygg och Energi Länk till annan webbplats.

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.