Ett garage eller en carport är en så kallad komplementbyggnad till ett bostadshus. För att bygga det måste du ha bygglov, om du inte väljer att bygga ett attefallshus. Då behöver du istället göra en anmälan.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver göra en anmälan så länge:

 • garaget eller carporten ska byggas enligt attefallsreglerna. Det innebär bland annat max 30 kvadratmeter byggnadsarea. Då ska du fortsätta läsa om Attefallshus.
 • du ska bygga en carport som sitter ihop med en befintlig byggnad och är max 15 kvadratmeter stor. Då ska du fortsätta läsa om attefallstillbyggnad.

Du behöver istället ansöka om ett bygglov om:

 • garaget eller carporten inte ska byggas enligt attefallsreglerna.

Detta gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Så här lång tid tar din ansökan

Tio veckor från att du har lämnat in godkända underlag.

Om du inte har lämnat in godkända underlag tar vi kontakt med dig. Det gör vi inom tre veckor från att du skickat in din anmälan eller ansökan.

Garage eller carport

Avgiften blir:

 • 10 800 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 14 400 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 19 200 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd
 • 22 800 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Situationsplan på kommunens kartunderlag

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var byggnaden ska placeras och hur nära tomtgräns den ska vara.

 • Situationsplanen ska vara ritad på kartunderlag för situationsplan
 • Byggnadens yttermått ska finnas med.
 • Från tomtgränsen ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden som låser byggnadens placering. Avstånden ska till exempel vara till en långsida och till en gavel.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotype, utan bara lägga till det du ska bygga.

När du gått igenom stegen ovan är redo att beställa en karta. Beställa karta för bygglov, marklov och anmälan. Länk till annan webbplats.

Planritning

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur byggnaden ska vara utformad och användas, till exempel om det är en gäststuga, ett garage eller växthus.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått, vara möblerade och i skala 1:100. Om utrymmet till exempel ska vara förråd räcker det att skriva ”förråd” i utrymmet.
 • Det ska finnas en planritning för samtliga våningsplan
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa byggnadens fyra sidor sett rakt framifrån.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut. Om inte marknivåerna ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning genom byggnaden och ska visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
 • Den ska visa takvinkel, rumshöjd och nockhöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Förslag till kontrollplan - i vissa fall kan du då få startbesked samtidigt som bygglovet

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Pdf, 218.5 kB.

Några sista saker att tänka

 • När du gör en ansökan kommer vi att fråga efter vad för material och färg du har på tak och väggar. Se till att ha NCS-koden för det redo.
 • Ska du ha vatten och avlopp i garaget? Oavsett om du har kommunalt avlopp eller enskilt avlopp behöver du meddela oss om du ska ha vatten och avlopp i ditt garage.
 • Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.
 • Om du bor utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse kan du bygga ett mindre garage utan bygglov. Kontakta kommunen för att få hjälp med att avgöra vad som är möjligt på din fastighet.

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.