Exploatörsdriven planprocess

Kungsbacka växer och vi har behov av att öka bostadsbyggandet. Kommunens mål är att bygga 500 nya bostäder per år. För att hålla byggtakten och effektivisera arbetet testar nu Kungsbacka kommun exploatörsdriven planprocess.

Exploatörsdriven planprocess innebär att Kungsbacka kommun och byggherren samarbetar i planarbetet inför en byggnation. Idag gör kommunen stor del av arbetet själv men med hjälp av byggherren. Exploatörsdriven planprocess ska ses som ett komplement till kommunens arbete med att ta fram detaljplaner.

Exploatörsdriven detaljplan är ett komplement till kommunens eget planarbete. I vanliga fall tar kommunen fram handlingarna till en detaljplan tillsammans med exploatörer. I Kungsbacka prövar vi nu ett arbetssätt där exploatörer får ett större ansvar för att själva driva detaljplaner på mark de äger.

Tre planer inom pilotprojektet

Just nu har vi tre detaljplaner igång inom exploatörsdriven planprocess. Dessa tre detaljplaner ligger utanför Kungsbacka stad och är på exploatörens egen mark. För varje detaljplan finns ett godkänt planprogram som ger inriktningar till planarbetet. Samtliga tre detaljplaner finns med i samhällsbyggnadsplanen 2018 och syftet är huvudsakligen bostadsändamål.

Detaljplan för bostäder i Vallersvik, Frillesås

  • Fastighet: Sintorp 4:26
  • Exploatör: Derome
  • Här planeras: 20 bostäder

Nytt bostadsområde i Vallersvik

Detaljplan för bostäder och förskola i Stockalid, Åsa

  • Fastighet: Stockalid 1:4 och 1:39
  • Exploatör: Eksta och Veidekke
  • Här planeras: drygt 80 bostäder, blandad upplåtelseform. Förskola

Bostäder och förskola i Stockalid

Detaljplan för bostäder i Hjälm

  • Fastighet: Hjälm 4:1 m.fl.
  • Exploatör: Gåsevadholms Fideikommiss
  • Här planeras: 15 småhus

Bostäder i Hjälm

Mer tidseffektivt

Exploatörerna tar fram planhandlingar och olika utredningar som myndigheter kräver. Allt från att göra naturinventeringar till att låta undersöka om marken innehåller föroreningar och tål belastning av byggnader. Genom att överlämna stora delar av ansvaret och ekonomin för detaljplaner till exploatörer vill kommunen utmana dem att förbättra och effektivisera processen.

Kungsbacka kommun har fortfarande det formella myndighetsansvaret för en kvalitetssäker planprocess. Vi fattar politiska beslut och säkerställer att berörda invånare kan ta del av exploatörernas handlingar.

Möta efterfrågan

Genom att låta fler aktörer arbeta med detaljplaner vill Kungsbacka kommun möta efterfrågan från exempelvis privata markägare eller företag som vill bygga på sin egen mark, allt inom ramen för aktuell lagstiftning.

Exploatörerna ansvarar för tidplaner, beställningar av utredningar och möten. Kommunen ställer krav på att det är erfarna plankonsulter och mark- och exploateringskonsulter som exploatören tar hjälp av i arbetet med detaljplanen.