Kungsbacka kommun har startat arbetet med en ny trafikstrategi. Den kommer är en del i vårt arbete med ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad.

Under hösten och vintern 2021 har Kungsbacka kommun dialog med barn, politiker, näringsliv och statliga myndigheter. Vi arbetar också med att ta fram flera utredningar som ett underlag till trafikstrategin. Trafikstrategin är en del av den samhällsplanering som ska bidra till att bygga vår framtida stad mot 2050.

Området strategin gäller för

Trafikstrategin följer samma geografiska avgränsning som den nya fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad som håller på att arbetas fram. Underlagsutredningar kan däremot behöva sträcka sig utanför avgränsningen eftersom trafik är en del av större och sammanhängande system.

En stad som växer hållbart

Allt vi planerar för ska leda till att Kungsbacka stad är en hållbar stad, både ekonomisk och socialt men även för miljön. Trafiksystemen ska vara trygga och säkra för så väl barn som äldre och funktionshindrade samt främja hållbara sätt att resa.

Tidplan

Tidplanen för trafikstrategin följer tidplanen för fördjupad översiktsplan Kungsbacka stad som är följande:

  • 2021 Arbete med bland annat invånardialog.
  • 2022 Samrådsförslag formas och politiskt beslut tas om samråd.
  • 2023 Samråd – vi öppnar upp för invånarnas synpunkter.
  • 2024 Granskning av alla synpunkter – justerat förslag visas upp som vinner Laga kraft.