Det krävs dispens för att själv få ta hand om avfall från slam, avföring eller urin. Du behöver då lämna in en ansökan till Miljö & Hälsoskydd.

Det är också möjligt att söka dispens för förlängt intervall mellan slamtömningen. Även då behöver du ansöka för att slippa slamtömning årligen.

Dispens om eget omhändertagande av slam, avföring eller urin

Dispensen är personlig och följer inte fastigheten. Dispensen upphör att gälla vid ett ägarbyte. Vill en ny fastighetsägare ta hand om avfallet själv krävs det en ny dispens.

Du behöver ansöka om eget omhändertagande när du har:

  • någon form av torr toalettlösning med eller utan urinseparering
  • ett gråvattenfilter (för bad, disk och tvätt) som kräver rengöring och skötsel där du behöver ta hand om slamresterna själv
  • ett minireningsverk med slamavvattning eller motsvarande där du vill eller behöver ta hand om slammet själv
  • en fosforfälla där du vill ta hand om den förbrukade filtermassan själv

Renhållningsföreskrifterna i Kungsbacka kommun Pdf, 565.6 kB.

Kommunen tar ut en avgift för dispensansökan. Vi tar ut avgifter för livsmedelskontrollen. Avgifterna tas ut enligt den taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

Avgifter, taxor och tillsyn enligt Miljöbalken

Dispens för förlängt intervall för slamtömning

Det krävs också dispens om du vill ha ett förlängt intervall för slamtömning av din slamavskiljare, slutna tank, minireningsverk eller gråvattenfilter.

Om du inte har en dispens utför kommunens upphandlade entreprenör slamtömning minst en gång per år beroende på vilken typ av anläggning du har.

Vi ger i normalfallet dispens till slamtömning vartannat år men kan, beroende på förutsättningarna och typ av avloppsanläggning, bevilja dispens för längre tid.

Observera att undantag som regel avser framtida slamtömningar.

För att du ska kunna få dispens krävs att din brunn, tank eller verk har en fungerande funktion. Dessutom behöver belastningen på anläggningen vara låg och utan risk för påverkan på människors hälsa eller miljö.