Avloppsrening för företag

Reningsverken är utformade för att rena avloppsvatten av hushållskaraktär. Om giftiga ämnen från industriella utsläpp kommer till reningsverken kan den biologiska reningen skadas och i värsta fall slås ut.

För att få ett bra avloppsvatten och ett renare slam måste du som är företagare hjälpa till och följa reglerna för anslutning till kommunens reningsverk.

Inga tungmetaller i avloppet

Vid processtörningar i reningsverken, förhöjda halter av tungmetaller i slammet eller misstänkta utsläpp i ledningsnätet undersöks orsakerna till dessa. För att hitta källor görs provtagningar i syfte att spåra oönskade utsläpp som kan försämra slammets kvalitet så att det inte kan användas på jordbruksmark. De prioriterade ämnena är kvicksilver, kadmium och bly.

Övriga ämnen som kan försämra slammet är svårnedbrytbara organiska ämnen och tungmetaller som tenn och silver.

Företag tar prover på sitt avloppsvatten

Det enklaste sättet är att ta ett stickprov. Det bästa sättet att ta prov är att använda en automatisk provtagare som suger upp vatten med jämna mellanrum.

Vi tar prover på hushållens avloppsvatten

För att veta vad som är ett onormalt innehåll i avloppsvattnet måste man även veta vad som är normalt. Vi tar därför referensprover på pumpstationer med enbart hushåll anslutna.

Fler sidor