Dagvatten är regn- och smältvatten som inte tränger ned i marken vid hårdgjorda ytor så som asfalt och betong.

Vi får allt fler hårdgjorda ytor i samhället vilket påverkar vattnets naturliga kretslopp. En förbättrad avledning av dagvatten gör att risken för marköversvämningar minskar, men förbättrade ledningar kan inte på egen hand lösa alla dagvattenproblem.

Dagvattenavledning är ett samspel mellan:

  • fördröjning, alltså förberedda ytor där vattnet kan samlas upp tillfälligt vid kraftiga skyfall
  • markavrinning, till exempel färre asfalterade ytor
  • ledningars och dikens kapacitet

Dagvatten passerar inte reningsverket utan leds oftast orenat direkt till våra vattendrag, sjöar eller hav. Därför är det viktigt att det alltid finns en dagvattenlösning i planering och genomförande av byggprojekt av olika slag.

Därför ska du inte tvätta bilen på gatan

Eftersom dagvatten inte renas är det viktigt att inte släppa ut kemikalier till dagvattenbrunnar. Tvätta därför bilen på en automattvätt eller gör-det-själv-hallar. Du ska inte tvätta bilen på gatan eller någon annan asfaltyta. 

Tvätta bilen på biltvätten

Vad är dräneringsvatten?

Dräneringsvatten kommer främst från fastigheters dräneringssystem. Syftet är att hålla torrt runt källargrunder. En del äldre fastigheter i Kungsbacka har tak- och dräneringsvatten kopplade till spillvattennätet. Detta skapar problem, sämre reningsgrad vid reningsverken, bräddning av orenat avloppsvatten till våra vattendrag, samt källaröversvämningar.

I områden med kommunal spillvattenledning får tak- och dräneringsvatten inte anslutas till spillvattenledningen. Detta gäller även om pumpning av dräneringsvatten måste tillgripas för att ledas till dagvattensystemet.

Hur gör jag med dagvattnet?

I områden som inte har kommunalt dagvatten finns flera tekniska lösningar:

  • avledning till befintliga diken och vattendrag eller infiltrationsytor
  • anläggning av dräneringsdiken
  • takvatten kan föras ut på markytor, till exempel gräsmattor
  • anläggning av ny en dagvattenledning

Anlägga dagvattenanläggning 

Om du ska anordna eller ändra en dagvattenanläggning eller anläggning för att ta hand om eller rena dagvatten eller liknande, ska du anmäla det till avdelningen för Miljö & Hälsoskydd. Det gäller inom detaljplanerat område.

Att etablera en dagvattenanläggning på en villafastighet är inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken, om det inte finns någon industri på fastigheten eller kommersiella parkeringsytor.

Anmäla dagvattenanläggning

Kontakta vårt kundcenter Kungsbacka direkt för att få blanketten för att anmäla dagvattenanläggning.