Vattenskyddsområden

Vatten som droppar ner i havet

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet. För att skydda kvaliteten i våra vattentäkter finns det regler för vad som är tillåtet i vattenskyddsområdet.

Regler för vattenskyddsområde

För varje vattenskyddsområde finns regler som talar om vad du behöver anmäla eller söka tillstånd för eller vad som är förbjudet. Reglerna gäller både företagare och privatpersoner.

Syftet är att förhindra att ämnen som kan försämra vattenkvaliteten kommer till vattentäkten. Det gäller också att minska riskerna för smittspridning från djur och gödsel och att minimera utsläpp.

Våra fyra vattentäktområden:

 • Lygnern-Fjärås bräcka
 • Gällinge
 • Öjersbo
 • Sönnerbergen

Alla är kommunala vattentäkter utom Sönnerbergen som är en privat vattensamfällighet.

Tillsyn av kommunalt vatten

Det är länsstyrelsen som beslutar om vattenskyddsområden. I Kungsbacka är det nämnden för Miljö & Hälsoskydd som är tillsynsmyndighet och har ansvaret att se till att reglerna efterlevs.

När det gäller de kommunala vattentäkterna är det nämnden för Teknik som ser till att vattentäkten skyddas genom skyltning, borttransport av skrotbilar och liknande.

Ska du göra något i ett vattenskyddsområde?

Vissa åtgärder är förbjudna och andra kräver tillstånd eller en anmälan. Det kan handla om hantering och förvaring av kemikalier, gräv- och schaktarbeten, skogsavverkning, spridning av bekämpningsmedel, borrning med mera.

Det finns olika regler för våra vattenskyddsområden beroende på de olika zonerna i området. I föreskrifterna finns detaljerad information om vad som gäller för respektive område.

Ta kontakt med Kungsbacka Direkt för att komma i kontakt med medarbetare på Miljö & Hälsoskydd som hjälper dig med föreskrifterna i vattenskyddsområdena.

Cistern i vattenskyddsområde

Det finns specifik information för dig som har cistern inom ett vattenskyddsområde.

Cistern i vattenskyddsområde

Avlopp i vattenskyddsområde

Det är specifika regler som gäller om du tänker anlägga ett nytt avlopp i ett vattenskyddsområde.

Avlopp i vattenskyddsområde.

Verksamhet i ett vattenskyddsområde

Om du har en verksamhet i ett vattenskyddsområde gäller hårdare krav. Det är för att minska risken för att vattnet förorenas. Vissa åtgärder är förbjudna och andra kräver tillstånd eller anmälan. Det kan handla om hantering och förvaring av kemikalier, gräv- och schaktarbeten, skogsavverkning, spridning av bekämpningsmedel, borrning med mera.

Checklista för dig som bor i ett vattenskyddsområde

 • Undvik att använda bekämpningsmedel i din trädgård. Undvik även att sprida ogräsmedel på grusgångar och andra hårdgjorda ytor.
 • Om du byter olja på bilen hemma måste all olja samlas upp i en tät behållare.
 • Tvätta inte bilen på uppfarten eller på gräsmattan.
 • Lagring av kemikalier, oljeprodukter, handelsgödsel. träskyddsbehandlat virke med mera bör inte ske annat än i mindre mängder och då på hårdgjort underlag, helst under tak.
 • Undvik att använda salt för halkbekämpning av din uppfart eller eller väg under vintern.
 • Kontakta Miljö & Hälsoskydd om du har en oljecistern, även en ordinarie villatank.
 • Du behöver tillstånd från nämnden för Miljö & Hälsoskydd för att anlägga jordvärme eller bergvärme. Du behöver också tillstånd från nämnden om du har en nyinstallerad oljetank eller cistern.
 • Du behöver tillstånd för enskilt avlopp. Kontakta alltid Miljö & Hälsoskydd innan du anlägger ett enskilt avlopp.
 • Djurhållning är anmälningspliktigt (till exempel får, hästar och kor). Kontakta Miljö & Hälsoskydd om du har djurhållning.

Checklista för dig som verkar i ett vattenskyddsområde

 • Upptag av timmer, bark och flis inom ett vattenskyddsområde kan vara förbjudet eller kräver tillstånd.
 • Grustäkter inom ett vattenskyddsområde kan vara förbjudna eller kräver tillstånd.
 • Gödsling kräver ofta tillstånd eller är helt förbjudet i ett skyddsområde.
 • Bekämpningsmedel får inte användas utan tillstånd från nämnden för Miljö & Hälsoskydd.
 • Schackning av jordmassor och dikningar inom ett vattenskyddsområde kräver tillstånd.
 • Markvärmeanläggningar kräver tillstånd innan de får anläggas. Om tillstånd ges kan samtidigt villkor om anläggningens utformning förekomma.
 • Ensilage brukar inte få förvaras inom ett vattenskyddsområde utan tillstånd.
 • Spill, läckage eller annan händelse som kan orsaka skada på grundvattnet eller ytvattnet ska snaras anmälas till räddningstjänsten via 112 och kommunen 0300 83 40 00.
 • Anmälan och/eller tillstånd kan krävas för både privat och yrkesmässig verksamhet. Dom exakta reglerna för för varje område finns att läsa på denna sida. Hör av dig till Miljö & Hälsoskydd om du är osäker.