VA-utbyggnad är när vi bygger ut vatten och avlopp i ett område med befintlig bebyggelse. Här kan du läsa mer om pågående projekt.

Klicka på respektive område för att se projektsidan med uppdaterad information om projektet. Områdesnumren är från utbyggnadsplanen 2022-2032.

Genomförande

Inga projekt befinner sig i genomförandefasen just nu.

Detaljprojektering

Hanhals väster om E6

Hagryd-Dala

Släps-Högås

Förstudie

216 Sönnerbergen

305 Runsås

401 Alafors

405 Lerberg

407 Voxlöv

803 Kläppa

804 Buared

513 Hanhals öster om E6

812 Hamragårdsvägen

Vad är VA-utbyggnad?

VA-utbyggnad innebär att fastigheterna får dricksvattenledningar med kommunalt vatten från vattenverket och spillvattenledningar som leder avloppsvattnet till kommunens reningsverk.

Kommunen är skyldig att tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive område §6 i lagen om allmänna vattentjänster.

Plan för VA-utbyggnad

Utbyggnad sker utifrån kommunens VA-utbyggnadsplan för perioden 2022-2032. Planen omfattar 40 utbyggnadsområden. Förvaltningen för Teknik, Samhällsbyggnadskontoret och Bygg & miljöförvaltningen har gemensamt tagit fram kommunens utbyggnadsplan.

Urvalet av VA-utbyggnadsområden har vi gjort utifrån praxis för tillämpningen av Lagen om allmänna vattentjänster 6 §. Ordningsföljden har vi gjort utifrån områdenas behov, bidrag till samhällsutvecklingen och sju ytterligare påverkansfaktorer.

VA-utbyggnad steg för steg

För var och ett av utbyggnadsområdena genomför vi i tur och ordning ett utbyggnadsprojekt, för att förse fastigheter med anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Varje utbyggnadsprojekt genomgår fyra stadier:

  1. Förstudie: Inför varje utbyggnadsprojekt genomför vi en förstudie. Syftet med förstudien är att föreslå budget och tidsplan och att avgöra vilka fastigheter som ska ingå i kommunens ledningsnät och vilka vattentjänster varje fastighet ska få. De vattentjänster som finns är kombinationer av: dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten är regn- och smältvatten. Under förstudien håller vi samråd för att avgöra hur avtalsanslutna fastigheter och VA-föreningar ska påverkas av utbyggnaden. Förstudien bör vi göra flera år före genomförande av projektet för att möjliggöra framförhållning för både fastighetsägare och kommunens projekt- och byggverksamhet.
  2. Detaljprojektering: Under detaljprojekteringen ansöker kommunen om nödvändiga tillstånd för ledningsbyggande och pumphus. Vi tar fram ritningar och beskrivningar över det framtida vatten- och avloppssystemet och gör en upphandling av entreprenör för byggnationen.
  3. Genomförande: En entreprenör bygger det nya ledningsnätet enligt kommunens ritningar. Kommunen följer arbetet och kontrollerar att det byggs enligt beskrivningarna. När ledningsnätet är utbyggt och testat meddelar kommunen förbindelsepunkter till fastigheterna i området. Därefter faktureras fastigheterna anläggningsavgift enligt kommunens taxa.
  4. Projektavslut: Vi gör en kontroll att alla ledningar och anläggningar kommit in i kommunens digitala karta. Vi kontrollerar i anslutningsregister och faktureringsregister så att fastigheterna har registrerats för rätt tjänster och betalat enligt taxan. Vid behov kompletterar vi informationen. Vi utvärderar projektet för att lära oss av våra framgångar och våra misstag inför framtida projekt.

Avtalsanslutna ledningsnät och VA-föreningar

I många utbyggnadsområden finns sedan tidigare avtalsanslutna fastigheter eller VA-föreningar. Det innebär att många fastigheter redan nu har tillgång till kommunalt vatten och avlopp via privata eller föreningars ledningsnät, som i sin tur är anslutna till kommunens ledningsnät.

I vissa fall kan föreningar finnas kvar som förut efter utbyggnad medan i andra fall innebär utbyggnad att fastigheters och föreningars ledningar måste övertas av kommunen. Övertagande av ledningsnät vid utbyggnad kan göras av följande orsaker:

  • utifrån föreningens eller fastighetsägares önskemål.
  • för att kommunen behöver ha ledningar genom ett område för att ordna vatten och avlopp i områden längre bort, bortom området där ledningarna övertas.

Tidplan för aktuella vatten- och avloppsprojekt

Tidsplan anges på respektive projektsida. Observera att tidsplanerna är preliminära och kan komma att ändras. Ändringar kan bero på att planeringen, utredningarna eller samråd med avtalsanslutna fastigheter inte hinner bli klara i tid.

De kan också bero på svåra geotekniska förhållanden eller att kommunen måste vänta in beslut från andra myndigheter, till exempel: Lantmäteriet, Länsstyrelsen eller kommunens Bygg & Miljöförvaltning.

Inför utbyggnad behövs bland annat: ledningsrätt, strandskyddsdispens och bygglov.

Syftet med VA-utbyggnad

Att ersätta gamla enskilda avlopp innebär mindre utsläpp i naturen av både farliga bakterier och ämnen som leder till övergödning av sjöar och vattendrag. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår god ekologisk status.

I samband med utbyggnad utökas kommunens verksamhetsområden för vatten-, spill- eller dagvatten, vilket innebär ett skötselansvar och möjlighet för kommunen att ta ut avgifter enligt taxan.

Frågor och svar om VA-utbyggnad

Allmän information finns under Frågor och svar om VA-utbyggnad eller under respektive projekt.

Frågor om specifika projekt i förstudiefas besvarar vi i samband med det inbokade mötet eller via mejl. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på områdesspecifika frågor tidigare, eftersom planeringen avgörs först under förstudien.