Riktlinjer för att ta över VA-föreningar

Kungsbacka kommun växer i snabb takt. Vi är en av de kommuner i Sverige som bygger ut kommunalt vatten och avlopp mest. Flera föreningar har även byggt vatten och avlopp i egen regi och sedan via avtal anslutit anläggningen till kommunens ledningar.

Kommunens riktlinjer för att ta över avtalsanslutna ledningsnät för vatten och avlopp är till för att övertagandet ska bli så likvärdigt och rättvist som möjligt för fastighetsägare. Riktlinjerna antogs av nämnden för Teknik 17 juni 2020.

Kriterier för övertagande av ledningsnät

Vi övertar ledningsnät i utbyggnadsområden endast om alla fyra punkterna nedan stämmer in på området:

  • Fastighetsägare inom ett avgränsat område med avtalsanslutna fastigheter saknar en enhällig önskan eller förutsättningar att långsiktigt driva, underhålla, bygga ut och förnya ett ledningsnät och dess anläggningar, eller kommunen behöver ha ledningar genom området för att försörja andra befintliga eller framtida bebyggelseområden med vattentjänster.
  • Samråd med föreningarna har genomförts.
  • Möjligheten att fortsatt ha föreningsägda ledningsnät i området har diskuterats och övervägts.
  • Beslut om övertagande av ledningsnät har fattats av nämnden för Teknik.

Rättvis beräkning av ekonomin vid övertagande

Varje förenings anläggning är unik. Riktlinjerna anger enligt vilka principer man ska beräkna ekonomin kring övertagandet så att det blir så likvärdigt och rättvist som möjligt både för varje fastighetsägare och för kollektivet som helhet.

Kommunen betalar ut ersättning för övertaget ledningsnät till VA-föreningen. Föreningen fördelar pengarna till fastighetsägarna. Fastighetsägarna betalar efter övertagandet anläggningsavgift till kommunen enligt aktuell taxa.

Avgifter för vatten och avlopp.

Fastighetens anläggningsavgifter för de ändamål som fastigheten har via föreningen exklusive lägenhetsavgifter beräknas till en summa. Den beräknade summan ska motsvara summan av kommunens utgifter i samband med övertagandet av vatten- och avloppsanläggningen. Det innebär att de anläggningsavgifter som tas in från fastigheterna inom en övertagen förening till hundra procent används inom den övertagna anläggningen.

Ersättningen till föreningen för övertagen vatten- och avloppsanläggning är det belopp av den beräknade summan som inte behövs för undersökningar och åtgärder. Ju mindre undersökningar och åtgärder som kommunen behöver göra på ett ledningsnät, desto högre blir ersättningen till föreningen vid övertagandet.

Riktlinjer för övertagande av VA-förening Pdf, 783.7 kB.