Avgifter, taxor och tillsyn enligt miljöbalken

Personer tittar ut över havet

Miljö & Hälsoskydd gör tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Vi har tillsyn på till exempel skolor, frisörer, bensinstationer, hästgårdar och industrier. Vår uppgift är att kontrollera att lagstiftningen följs.

Vi tar ut avgifter för vår tillsyn och handläggning av ärenden enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. Handläggnings- och tillsynsavgifter grundar sig på en timavgift. En halv timavgift tas ut för varje nedlagd halvtimme.

Om taxan

Kungsbacka kommun tillämpar den behovsstyrda taxan från och med år 2021, vilket är en modell framarbetad av Sveriges kommuner och regioner. Modellen ger möjlighet till likriktade taxor mellan kommuner och länsstyrelser. Samtidigt som den är framarbetad för att vara enklare att förstå och arbeta med än tidigare modell. Med den nya taxan kommer allt fler verksamheter att betala en efterskottsbetalning.

Därför gör vi tillsyn

Med tillsyn upptäcker vi avvikelser och uppnår rättelse som är av betydelse för miljön och människors hälsa, men också för att olika verksamheter ska kunna verka på lika villkor. Vi ska säkerställa syftet med miljöbalken, när regler följs främjas en hållbar utveckling.

Avgifter och taxor

Taxa för prövning och tillsyn Pdf, 722.2 kB.

Timtaxan

Handläggnings- och tillsynsavgifter grundar sig på en timavgift. Timavgiften är indexbaserad och räknas upp varje år. Du betalar timavgiften per nedlagd halvtimme.

Timavgifterna baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende. Timavgifterna baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende. Du betalar för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats i din verksamhet och för förberedelser samt efterarbete. Dessutom för den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Avgifter för prövning

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för prövning av ansökningsärenden, dispenser och anmälningsärenden. Du betalar även en avgift för viss tillsyn. Avgiften baseras utifrån avgiftsnivåer. Avgiftsnivåerna bestäms utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång. Du måste alltid betala avgift för prövning av din ansökan även om den avslås.

Avgiftsnivåer

Tabellen visar hur många timmar det ingår i olika avgiftsnivåer
AvgiftsnivåTimmar
Avgiftsnivå 12 timmar
Avgiftsnivå 23 timmar
Avgiftsnivå 34 timmar
Avgiftsnivå 45 timmar
Avgiftsnivå 510 timmar
Avgiftsnivå 6Timavgift

Du kan överklaga beslut om avgift

Om du vill överklaga ett beslut eller delar av det, ska du skriva till oss. Din överklagan ska vara skriftligt och det ska framgå vilken ändring du vill ha.

 1. Skriv vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer och beslutsdatum samt om det gäller hela beslutet eller delar av det.
 2. Beskriv varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i beslutet.
 3. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan din överklagan inte prövas.
 4. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd skickar ditt överklagande vidare till högre instans för prövning

Skicka din överklagan till:

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
info@kungsbacka.se

Tillsynen

Du som bedriver en verksamhet som klassificeras som miljöfarligverksamhet eller hälsoskyddsverksamhet är skyldig att betala avgift för tillsynen. Därutöver kan alla verksamheter som bedöms ha en miljö- eller hälsopåverkan bli föremål för tillsyn och där med skyldiga att betala avgift.

Systemet bygger på PPP-principen (Polluters Pay Principle) om att förorenaren betalar. Det betyder att det är du som bedriver verksamheten som också betalar kostnaden och inte skattebetalarna. Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa för tillsyn enligt miljöbalken.

Vilken avgift ska du betala?

De verksamheter som inte omfattas av någon punkt i Taxebilaga 2, betalar timavgift för den tillsyn Miljö & Hälsoskydd utför. Du som företagare får först ett beslut om avgift och sedan en faktura. I timavgiften ligger personal- och lokalkostnader, kostnader för ärendehanteringssystem, utbildning med mera.

Förskottsbetalning för tillsyn

Alla verksamheter som omfattas av någon punkt i Taxebilaga 2 betalar årlig avgift. I taxebilagan anges hur många timmar tillsyn en viss typ av verksamhet normalt kräver per år, räknat som schablon för branschen.

Alla tillstånds (A/B) - och anmälningspliktiga (C och H) verksamheter omfattas av bilaga 2, årlig avgift. I taxebilagan ingår även vissa grupper av miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter (U och UH) som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Det innebär att vissa verksamheter kommer få förskottsbetala de timmar som handläggningen kommer att ta före besöket. Att du som verksamhetsutövare betalar en årsavgift innebär inte att miljöförvaltningen besöker din verksamhet varje år; exempelvis kan en verksamhet få tillsynsbesök vart tredje år.

Efterskottsbetalning vid tillsyn

Övriga verksamheter och privatpersoner kommer få betala en avgift i efterskott för utfört tillsynsarbete enligt taxebilaga 3. Det innebär att ni efter besöket kommer få ett avgiftsbeslut och en faktura på det antal timmar som handläggningen tog multiplicerat med den av nämnden beslutade timavgiften för innevarande år.

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som utförs i ett ärende. Timavgiften är indexbaserad och räknas upp varje år, för år 2024 är det 1 330 kronor. Avgiften är enligt den taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

Detta ingår i tillsynen

Här är några exempel på handläggning:

 • inläsning och förberedelser
 • registervård och administration
 • tillsynsbesök och restid
 • upprättande av inspektionsrapport eller beslut
 • samråd internt och med andra tillsynsmyndigheter, jurister med flera
 • kontroll av årsrapport, miljörapport och analysprotokoll
 • beredning och presentation i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ingen avgift tas ut för:

 • råd och information
 • tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning
 • hantering efter det att ett beslut har överklagats
 • ansökan om utdömande av vite.

Detta innebär vite

Om ett beslut förenas med vite betyder det att en person eller ett företag blir skyldigt att betala ett visst belopp om hen inte rättar sig efter beslutet.