Tillstånd för arbeten i trafik

Om du ska utföra arbete i trafiken måste du ofta både ha ett så kallat öppningstillstånd för att få gräva samt lämna in en trafikanordningsplan till kommunen. Om du ska utföra tunga, breda eller långa transporter måste du också söka tillstånd. Handläggningstiden är normalt cirka 14 dagar.

Offentlig plats är, enligt ordningslagen, allmänna vägar samt gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats. Även kvartersmark som allmänheten använder, till exempel Kungsmässan med omkringliggande ytor, samt kvartersmark för hamnverksamhet räknas till offentlig plats.

Bank-ID krävs

I vår e-tjänst kan du söka olika tillstånd när du ska göra arbeten i trafiken. Du måste ha ett bank-ID när du loggar in. I våra regler för schaktning Pdf, 1.1 MB. kan du läsa mer om regler och avgifter i samband med schaktningsarbeten. Handläggningstiden är normalt cirka 14 dagar, men under sommarens semesterperiod kan den uppgå till fyra veckor.

Öppningstillståndet ger inte per automatik tillstånd att förlägga ledningar på kommunens mark. Parallellt med öppningstillståndet behöver det även ansökas om en rättighet att förlägga ledningar på kommunens mark genom att kontakta Samhällsbyggnadskontoret. Du måste även bifoga en karta över önskat rättighetsområde samt en dwg-fil eller KML-fil för tänkt ledningsläge.

Tillsammans kan vi minska slitage på vägnätet

Förvaltningen för Teknik förvaltar och underhåller större delen av vägnätet i Kungsbacka kommuns centralort samt även de allmänna park- och grönytorna. För att gator och övrig mark ska bibehålla sin funktion måste alla ingrepp som stör framkomligheten planeras. Vi ställer krav på säkerhet, framkomlighet, komfort och miljö.

Vi ser ett allt större slitage på vägnätet och de allmänna park- och grönytorna då antalet ledningsschakter i dessa ytor ökar. Alla ingrepp i anläggningen orsakar kostnader både vid schaktning och för framtida underhåll. Därför är det viktigt att man minimerar schaktningen och väljer andra alternativ där det är möjligt.

Regler för skydd av träd vid markarbeten.pdf Pdf, 593.7 kB.

Kan flera ledningsägare utföra arbeten på samma plats vid samma tidpunkt innebär det många fördelar. Reglerna riktar sig till alla ledningsägare inom Kungsbacka kommun, samt de entreprenörer som utför arbeten åt dem.

Öppningstillstånd och trafikanordningsplan

Du söker öppningstillstånd och trafikanordningsplan på kommunalmark i vår e-tjänst. Öppningstillståndet behövs för att gräva i till exempel gator och vägar, och trafikanordningsplanen för att få godkänt för skyltning vid avstängning av väg.

Om du ska köra tunga, breda eller långa transporter kräver det undantag från trafikförordningen eller från lokala trafikföreskrifter. Då behöver du ansöka om dispens.

Transportdispenser