Flera olika spår ger bättre samarbete med näringslivet

Exempelbild

Från start var uppdraget att hitta en gemensam modell för samverkansarena näringsliv och kommun. En bit in i arbetet blev det tydligt att alla tre spåren hade gemensamma nämnare som var utmanande; kultur, struktur och organisation.

Varför?

Uppdraget för prioinitiativet var att leda och samordna arbetet med att etablera nya, innovativa samverkansarenor mellan kommun och näringsliv, med fokus på frågor som är viktiga för näringslivets möjligheter att utvecklas.

Syftet med prioinitiativet var att kommun och näringsliv gemensamt skulle utveckla:

 1. En god samarbetskultur.
 2. Förutsättningar för att möta samhällsutmaningar gemensamt.
 3. En tydlig struktur för samverkan.

I den undersökande fasen, där ett stort antal intervjuer genomfördes, visade det sig att näringslivet upplevde möjligheterna till samverkan med kommun som en stängd dörr. De nämnde även att det var “som en stor ravin mellan kommun och näringsliv”. Detta blev den utmaning som prioinitiativet valde att fokusera på - hur kan vi förändra denna bild och vad behöver vi då göra?

Vad?

Samverkansarenor bygger på relationer och dialoger. En del av leveranserna som samtliga tre spår har haft är just dialoger med näringslivet på olika vis. Projektgruppen har genom dessa dialoger skapat ett tydligare samarbete mellan parterna.

Verksamhetsområde inköp möter vårt näringsliv i alla de affärer kommunen gör, både i upphandlingssammanhang, men också löpande i det fall man blir leverantör till kommunen.

Uppdraget initialt var att ha dialoger, detta är något som redan görs vilket medförde att fokus för oss blev hur man har dialoger och om vad.

Vi kan konstatera att näringslivet vill in tidigare i processen och att kommunen efterfrågar lösningar på öppnare och tidigare sätt. Dels för att näringslivet vill veta vart vi är på väg men det finns också en stor vilja till att bidra till den utveckling som ska till i vår sektor.

Resultatet av arbetet med spåret inköp:

 • Uppdaterade tilldelningsbeslut, övriga upphandlingsdokument pågår, klart till sommaren 2023
 • E-tjänst, anmäla intresse för direktupphandling, boka möte med upphandlare
 • Överenskommelse om att SE och TE inför tidig dialog som obligatorisk i samtliga upphandlingar av betydelse, formalisering pågår fortfarande
 • Utbildningar, leva avtal och direktupphandling

Näringsliv-skola

Undersökningar inom området skola har visat att näringslivet efterfrågar en tydlig samverkansstruktur och att de gärna vill samverka mer med skolan utöver att ta emot praktikanter.

De vill gärna ta sitt samhällsansvar och visa sig som en engagerad aktör i lokalsamhället. Näringslivet lyfter även att det är otydligt hur de kan samverka och att skolan upplevs som en stängd miljö. Att skapa en struktur inom skolan som tydligt kan kommuniceras utåt blir därför av stor vikt.

Resultatet av arbetet med spåret skola

Utifrån en kartläggning bland kommunens grundskolor kunde vi se att det fanns en stor skillnad i hur skolorna jobbade med näringslivet och att de även efterfrågade stöd och hjälp med kontakter. Ledningsgruppen för För- och grundskola har tagit beslut om att genomföra en testbädd. Tanken är att den testbädden ska användas för att utveckla en struktur som ska gå att implementera i fler (alla) grundskolor.

Om vi lyckas skapa en tydlig struktur tillsammans med testskolorna som alla våra skolor arbetar utifrån är det sedan enklare att marknadsföra den samverkansarenan till näringslivet - så här samverkar du med skolorna i Kungsbacka.

Det blir inte upp till näringslivet att söka vägen in till att samverka med skolan utan vägen till skolan är likadan för alla skolor. Vi ska genomföra en testbädd med skolan läsåret 2023/2024.

Centrumutveckling

Utifrån önskemål från både kommunen och näringslivet var behovet att skapa en plattform för samverkan som bygger på mer strukturerade former för centrumutvecklingen.

Resultatet av arbetet med spåret centrumutveckling:

 • Starkare samverkansstrukturer har skapats
 • Ny centrumförening har bildats
 • Finansiering för mötesmodell och framtidens centrumutveckling har beviljats av Region Halland

Hur?

I början av projekttiden genomförde projektgruppen ett stort antal kvalitativa intervjuer med näringslivet. Projektgruppen insåg då att initiativet behövde delas upp i flera olika spår eftersom näringslivet tydligt nämnde flera olika områden.

De delar som projektgruppen då valde att fokusera på blev:

 • Skola
 • Inköp
 • Centrumutveckling

Respektive spår genomförde ytterligare undersökningar anpassade efter sina problemområden. Där både kvantitativa och kvalitativa undersökningar genomfördes.

Anna Frykman och Emelia Gunnarsson

Personen bakom

Anna Frykman, näringslivsutvecklare och Emelie Gunnarsson, utvecklingsledare.

"Vi har inte alla svaren själva. Det är ju när vi på kommunen samarbetar med företagare, framtida företagare och närsamhället som vi tillsammans skapar det företagsklimatet vi vill ha i vårt samhälle”

 • Drivs av: Kommunstyrelsens förvaltning, förvaltningen för Service, förvaltningen för Förskola & Grundskola
 • Estimerad budget: Resurser bestående av personal som jobbat med initiativet. 

Globala mål

Ikon för FN:s globala mål God utbildning för alla
Ikon för FN:s globala mål Hållbara städer och samhällen