Förvaltningen för Teknik

På förvaltningen för Teknik ansvarar vi för en stor del av den självklara infrastrukturen i samhället.

När du dricker friskt kranvatten, när du spolar toaletten, när du åker bil eller cykel på belyst asfalt förbi blomstrande rondeller, när du kopplar in bredband i huset, när du söker färdtjänst, när du slänger ditt avfall i gröna eller bruna sopkärl eller lämnar gamla möbler på en återvinningscentral – då är det Teknik som ligger bakom. Vi gör din vardag enklare.

Våra ansvarsområden är

  • Drift och installation av kommunalt dricksvatten och kommunal avloppsrening.
  • Insamling och återvinning av hushållsavfall.
  • Underhåll och nybyggnad av kommunala gator och vägar.
  • Gatubelysning
  • Trafik- och parkeringsfrågor.
  • Parker, planteringar och kommunala lekplatser.
  • Andra allmänna platser om inte uppgifterna getts som uppdrag åt en annan kommunal nämnd.
  • Kungsbacka Bredbandsnät
  • Färdtjänst

Politikerna i nämnden för Teknik fattar de avgörande besluten inom förvaltningens ansvarsområde.

Så arbetar vi

Vatten och avlopp

Kungsbackas dricksvatten kommer främst från vattenverket på Fjärås Bräcka som försörjer cirka 65 000 personer med dricksvatten. Vi hämtar vatten från sjön Lygnern som vi sedan långsamt låter filtrera genom Bräckans sandlager, innan vi pumpar upp det igen tillsammans med grundvatten. Resultatet blir ett friskt dricksvatten av grundvattenkaraktär som vi distribuerar genom totalt 70 mil ledningar hem till dig.

Av kommunens 80 000 invånare är 55 000 anslutna till det kommunala spillvattennätet (spillvatten är det som i dagligt tal kallas avlopp). Spillvatten bildas när vi i våra hushåll eller i företag har använt vattnet. Spillvattnet leds till något av våra fyra reningsverk där det renas biologiskt innan det leds ut i Kattegatt. Reningsverken gör ett stort och viktigt miljöarbete dygnet runt, året om.

Avfall och återvinning

I Kungsbacka strävar vi efter att skapa så lite avfall som möjligt, och att så mycket som möjligt sorteras till återanvändning och återvinning. Kungsbacka har en miljöstyrande taxa för avfall. Det innebär att vi vill göra det mer lönsamt för dig att hantera ditt avfall på ett hållbart sätt. Därför är det till exempel billigare att ha ett mindre kärl, och att sortera ut matavfallet till biogasproduktion eller till en egen varmkompost. Själva insamlingen av det kommunala hushållsavfallet utförs av en upphandlad entreprenör.

Gator och trafik

Kungsbacka kommun ansvarar för de flesta gator och vägar i Kungsbacka stad. De större huvudvägarna i Kungsbacka är Trafikverkets ansvar och många mindre vägar sköts av vägföreningar. Vi har avtal med många vägföreningar och ansvarar för deras gatubelysning. Vill du rapportera en trasig gatlampa eller nåt annat fel?

Här kan du göra en felanmälan

Vi beslutar även om lokala trafikförordningar och övervakar kommunala parkeringsplatser.

Parker och lekplatser

I Kungsbacka finns många olika parker och gröna ytor, både för invånare och besökare. Varje år planterar vi tusentals vår-, sommar- och höstblommor runt om i staden, både i rabatter och i krukor. Vi sätter även upp julgranarna på Kungsbacka torg och i Badhusparken. Vi ansvarar även för ett 30-tal lekplatser, de flesta i och kring Kungsbacka stad.

Bredband

Kungsbacka Bredbandsnät är ett öppet stadsnät. Det innebär att kommunen låter marknadens olika leverantörer på lika villkor marknadsföra och sälja tjänster som tv, bredband och telefoni i det öppna nätet genom en upphandlad kommunikationsoperatör. Kungsbacka Bredbandsnät levererar inga egna tjänster i nätet. Tack vare det öppna nätet finns full konkurrens mellan de olika leverantörerna och det gynnar medborgare och företag som får ett brett utbud och lägre priser.

Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik för dig som har en funktionsnedsättning. Vi på Teknik tar emot ansökningar och beslutar om tillstånd för dig som vill ha färdtjänst. Du beställer resor via en gemensam beställningscentral hos Hallandstrafiken.