Byggnadsnämnden är en av Kungsbackas 12 nämnder. Det är politikerna i nämnden som ansvarar för uppgifter inom plan- och bygglagen.

Vi ansvarar för

  • förhandsbesked
  • bygglov
  • rivningslov
  • tillsyn över byggnadsverksamheten
  • kommunens detaljplaneverksamhet
  • kart- och mätningsverksamhet.

Ansvarig förvaltning

Bygg- och miljöförvaltningen förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i Byggnadsnämnden

I Byggnadsnämnden är vi nio ledamöter och sex ersättare. Arbetsutskott har fyra ledamöter och fyra ersättare. Alla i nämnden är politiker.