Nämnden för Förskola och Grundskola

Nämnden för Förskola och Grundskola är en av Kungsbackas 12 nämnder. Det är politikerna i nämnden som beslutar om vilken service som ska finnas för invånarna inom området förskola och grundskola.

Vi ansvarar för

  • förskola och pedagogisk omsorg
  • grundskola, grundsärskola och fritidshem
  • korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt stöd och service till vissa funktionshindrade
  • att godkänna, utöva tillsyn och bevilja bidrag till fristående förskolor och fritidshem
  • att utöva tillsyn och bevilja bidrag för fristående pedagogisk omsorg

Ansvarig förvaltning

Förvaltningen för Förskola och Grundskola förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden för Förskola & Grundskola

I nämnden för Förskola & Grundskola är vi elva ledamöter och åtta ersättare. Nämnden har också ett arbetsutskott som förbereder arbetet i nämnden. Arbetsutskottet har sex ledamöter och sex ersättare.

Alla i nämnden är politiker.