Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg är en av Kungsbackas 12 nämnder. Det är politikerna i nämnden som beslutar om vilket stöd, och vilken vård och omsorg som ska finnas till personer med funktionsnedsättning i Kungsbacka kommun.

Vi ansvarar för:

  • insatser i form av särskilt stöd och särskild service till vissa grupper av personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) såsom exempelvis boenden med särskild service, sysselsättning och annat särskilt stöd.
  • social barn- och ungdomsvård
  • medling vid ungdomsbrott
  • familjerådgivning
  • familjerätt
  • missbruk- och beroendevård
  • stöd vid hemlöshet
  • stöd och hjälp vid våld i nära relationer
  • kommunens POSOM-grupp, psykiskt och socialt omhändertagande
  • vissa hälso- och sjukvårdsinsatser

Ansvarig förvaltning

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg tar fram underlag inför och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har elva ledamöter och sex ersättare. Nämnden har ett utskott som hanterar särskilda individärenden. Utskottet har fem ordinarie ledamöter.

Följ nämndens arbete

Du kan följa nämndens arbete via nämndens sammanträden. På hemsidan hittar du alla datumen under året som nämnden sammanträder, kallelserna till sammanträdena och protokollen samt tillhörande handlingar som publiceras efter sammanträdet har hållits.

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs sammanträden