Nämnden för Teknik är en av Kungsbackas tolv nämnder. Det är politikerna i nämnden som beslutar om vilken service som ska finnas för invånarna inom området Teknik.

Vi ansvarar för

  • Drift och nyanläggning av kommunalt dricksvatten och kommunal avloppsrening
  • Insamling och återvinning av kommunalt avfall (hushållsavfall)
  • Underhåll och nyanläggning av kommunala gator och vägar
  • Gatubelysning
  • Parker, planteringar och kommunala lekplatser
  • Andra allmänna platser, om inte uppgifterna getts som uppdrag åt en annan kommunal nämnd
  • Kungsbacka Bredbandsnät
  • Färdtjänst

Nämnden för Teknik är också trafiknämnd och svarar därmed för trafik- och parkeringsfrågor.

Ansvarig förvaltning

Förvaltningen för Teknik förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden för Teknik

I nämnden för Teknik är vi nio ledamöter och åtta ersättare. Arbetsutskottet har fyra ledamöter och fyra ersättare. Alla i nämnden är politiker.

Följ nämndens arbete

Du kan följa nämndens arbete via nämndens sammanträden. På hemsidan hittar du alla datumen under året som nämnden sammanträder, kallelserna till sammanträdena och protokollen samt tillhörande handlingar som publiceras efter sammanträdet har hållits.

Nämnden för Tekniks sammanträden

Nämnden för Tekniks arbetsutskotts sammanträden