Nämnden för Teknik är en av Kungsbackas 12 nämnder. Det är politikerna i nämnden som beslutar om vilken service som ska finnas för invånarna inom området Teknik.

Vi ansvarar för

  • Drift och nyanläggning av kommunalt dricksvatten och kommunal avloppsrening
  • Insamling och återvinning av kommunalt avfall (hushållsavfall)
  • Underhåll och nyanläggning av kommunala gator och vägar
  • Gatubelysning
  • Parker, planteringar och kommunala lekplatser
  • Andra allmänna platser, om inte uppgifterna getts som uppdrag åt en annan kommunal nämnd
  • Kungsbacka Bredbandsnät
  • Färdtjänst

Nämnden för Teknik är också trafiknämnd och svarar därmed för trafik- och parkeringsfrågor.

Ansvarig förvaltning

Förvaltningen för Teknik förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden för Teknik

I nämnden för Teknik är vi nio ledamöter och åtta ersättare. Arbetsutskottet har fyra ledamöter och fyra ersättare. Alla i nämnden är politiker.