Revisionsberättelser

fåglar som flyger

Efter varje verksamhetsår får kommunfullmäktige en revisionsberättelse från de förtroendevalda revisorerna.

I revisionsberättelsen står det om revisorerna rekommenderar kommunfullmäktige att bevilja kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

Vad innebär ansvarsfrihet?

Att bevilja ansvarsfrihet innebär att kommunfullmäktige utifrån den information de har fått av de förtroendevalda revisorerna är överens med hur kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ har fullgjort sitt uppdrag.

Det kan hända att revisorerna föreslår kommunfullmäktige att rikta en anmärkning eller att avstyrka ansvarsfrihet för någon nämnd. De vanligaste anledningarna till det är:

  • Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll
  • Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer

Revisionsberättelsen publiceras i kommunens årsredovisning.