Hållbar utveckling

Att arbeta med hållbar utveckling är en förutsättning för att uppnå vår vision för Kungsbacka 2030. Det gäller både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Att arbeta hållbart är en självklarhet för oss i Kungsbacka kommun och ska finnas med i alla led, i alla våra verksamheter. Vi i Kungsbacka arbetar mot de FN:s 17 globala mål. En hållbar värld för alla – det är vad de globala målen och Agenda 2030 handlar om.

Om agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 och de globala målen togs fram världens ledare år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

De 17 globala målen är:

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. Hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet för alla
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsbilkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

Genom de globala målen har världens länder lovat att arbetar för att uppnå tre fantastiska saker fram till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

För att uppnå målen behöver vi i Kungsbacka vara med och arbeta på lokal nivå, samtidigt som arbete pågår på internationell nivå. Kungsbcaka kommun är med i det nationella projektet Glokala Sverige, där vi samarbetar med svenska FN-förbundet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och många andra kommuner för att utveckla vårt hållbarhetsarbete ännu mer.

Hur hållbara är vi i Kungsbacka?

Vårt fokus på hållbarhet har ökat de senaste åren och vi behöver fortsätta göra effektiva prioriteringar. Kommunens arbete med hållbar utveckling är stort och för att veta hur vi ska prioritera mäter vi varje år hur det går för i ett hållbarhetsbokslut. I hållbarhetsbokslutet visar vi:

 • hur vårt arbete förflyttar oss mot ett mer hållbart samhälle.
 • om och på vilket sätt våra resurser används på ett effektivt sätt i förhållande till de globala målen.
 • var vi behöver lägga fokus för att på bästa sätt bidra till en hållbar värld.

Klimatet och ungdomars hälsa är några av våra stora utmaningar

Klimatet, konsumtion, ungdomars hälsa och tillit till samhället är våra största utmaningar. Detta visade bokslutet 2020.

Precis som för de flesta utvecklade länder och kommuner, behöver vi bli bättre på att ta hand om klimatet och den biologiska mångfalden. Vi behöver till exempel planera bebyggelse och arbetsplatser så att utsläpp från resorna minimeras eller anpassa våra inköp och konsumtion. Det gäller både Kungsbacka kommun som organisation och alla som bor, verkar och vistas här, så att vi tillsammans minskar vår negativa påverkan på klimatet.

Ungdomars hälsa är också en utmaning, men också deras förtroende för samhället och demokratin. Vi behöver jobba med jämlikheten i samhället, oavsett om den beror på ekonomi, etnisk bakgrund, kön eller bostadsort. Framförallt då vår Kungsbacka är en kommun som växer i snabb takt.

Länk till hållbarhetsbokslutet (dokument)

Vad engagerar dig?

I Kungsbacka kommun mäter vi vårt hållbarhetsarbete mot FN:s 17 globala mål. Men ingen kan skapa en hållbar framtid ensam. Vi behöver hitta nya lösningar tillsammans med nya partners!

Kanske brinner du för klimatet eller vill du skapa sociala och trygga miljöer för unga? Lär dig om de globala målen (globalamalen.se) Länk till annan webbplats.

Hållbarhetsbokslut