Artikeln publicerades 30 mars 2022

Kommunrevisionen har granskat arbete på Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under de senaste åren bedrivit ett stort besparingsarbete. I februari 2020 beslutade nämnden om en åtgärdsplan för att få budgeten, som haft kraftiga underskott, i balans. Med anledning av detta har kommunrevisionen granskat besparingsarbetet och de åtgärder som vidtagits.

Kommunrevisionen i Kungsbacka har till uppgift att årligen göra granskningar, utifrån den lagstiftning som finns och de krav som ställs av kommunfullmäktige, gällande nämnder och styrelsers verksamhet inom kommunens ansvar.

Granskningen av åtgärdsplanen visar att uppdraget som den politiska nämnden gav till tjänstepersonerna på förvaltningen var att åtgärderna skulle genomföras med bibehållen god kvalitet. Men man har inte varit tydlig med vad som menas med god kvalitet och det finns ingen dokumentation där det beskrivs. Nämnden har följt upp kvaliteten men det framgår inte hur besparingsarbetet har påverkat kvalitén.

Granskning av arbetet

Vissa åtgärder som har gjorts har enligt granskningen varit tydliga. Till exempel har förvaltningen genomfört så kallade stödbehovsmätningar för att se hur mycket stöd som personer som bor på ett boende behöver. Det lyfts fram som positivt eftersom det ger underlag för att tydligare kunna fördela budget och personal.

Granskningen visar dock att det saknas systematik i att genomföra och följa upp konsekvenserna av besparingarna utifrån ett brukarperspektiv. Nämnden har heller inte tagit hänsyn till barnperspektivet på ett systematiskt sätt. Det saknas också dokumenterade barnkonsekvensanalyser i enlighet med Barnkonventionen.

Besparingarna har följts upp, men det framgår inte tydligt hur stor del av nämndens överskott som beror på ersättningar till följd av pandemin, uteblivna insatser respektive nämndens besparingsarbete.

Nämnden prognostiserar ett överskott för helåret 2021 och beslutade i september 2021 att arbetet med åtgärder för budget i balans ansågs fullgjort.

Rekommendationer till nämnden

Kommunrevisionen rekommenderar nämnden att säkerställa att nämndens styrning och uppföljning omfattar barnperspektivet och att risk och konsekvensanalyser genomförs och följs upp på ett systematiskt sätt. Rekommendationen är också att det blir synligt hur verksamhetens kvalitet har påverkats utifrån besparingarna.